Jurering Dorpskrachtprijs 2017

Op woensdag 21 juni 2017 is in Ooltgensplaat de Dorpskrachtprijs Zuid-Holland 2017 toegekend en uitgereikt. Dat gebeurde in aansluiting op de jaarvergadering van de Zuid-Hollandse Vereniging van Kleine Kernen (ZHVKK)die werd gehouden in het multifunctioneel centrum.

Er waren dit jaar drie inzendingen die mondeling en met een PowerPointpresentatie

werden toegelicht. Achtereenvolgens waren dat:

 1. De herstart van dorpsvereniging “De Coorndijk” in Goudswaard;

Boeiend werd enerzijds in beeld gebracht hoe een vereniging een crisis kan overwinnen, veroorzaakt door het handelen van één bestuurslid en het ontbreken van middelen om dat bij te sturen. Vervolgens kwam aan de orde welk een invloedrijke positie een groep actieve en goed samenwerkende leden in de lokale en regionale samenleving kan opbouwen. Daarbij werd speciaal ingezoomd op het project tot (her-)inrichting van de Leenheerenpolder in Goudswaard, waarbij de dorpsvereniging een groot deel van de bevolking weet te betrekken. Tijdens de presentatie werd ook  verteld over andere projecten waar de vereniging bij betrokken is geweest, zoals bij de invulling van groen en ruimte bij een woningbouwproject, de uniformering van de openbare verlichting en de gebiedsagenda van de Hoekse Waard.

 1. De realisatie van dorpshuis De Zwanenburcht in Zwammerdam.

De jarenlang leegstaande basisschool is door inwoners van Zwammerdam –in samenwerking met de gemeente Alphen aan den Rijn – omgebouwd tot een multifunctioneel gebouw voor het hele dorp. De bestaande verenigingen in het dorp hadden allemaal te maken met onvoldoende accommodaties. Voor het beheer is een stichting opgericht, die niet alleen maakt dat de verenigingen beter kunnen functioneren, maar die ook nieuwe activiteiten mogelijk maakt. Tijdens de presentatie worden voorbeelden gegeven van de verschillende gebruikers van de accommodatie en welke activiteiten worden ontplooid.

 1. De realisatie van het speelpark Hoge Boezem in Nieuw-Lekkerland.

Vrij centraal in het dorp Nieuw-Lekkerland lag een speelpark dat ‘vergeten’ werd en daardoor eerder een plek werd om te mijden dan om te gebruiken. De Stichting Bevordering Leefbaarheid heeft bewoners, gemeente, de aanwezige Brede School en andere instanties bij elkaar gebracht om gezamenlijk een park te ontwikkelen, in te richten en te beheren, waar alle bevolkingsgroepen, van kinderen tot bejaarden graag naar toe gaan en zich thuis voelen.

De jury heeft vastgesteld dat het om drie zeer waardevolle projecten gaat, die op grond van de gebruikte waarderingsmethodiek uitkomen op een cijfer, waarvoor je je vroeger niet hoefde te schamen als het op je rapport stond. De projecten waren in die zin moeilijk vergelijkbaar omdat ze andersoortig waren. Gaat het in het ene geval om het functioneren van een vereniging binnen het totaal van de lokale samenleving, gaat het in het andere geval om het opzetten en functioneren van één herkenbaar object binnen die samenleving. Samen onderscheiden die projecten zich door hun structurele oogmerk weer van het derde voorstel, dat zich heel specifiek richt op het creëren van een specifieke voorziening, dat aan de andere kant natuurlijk ook een blijvend karakter wil krijgen.

Lastig dus, om te vergelijken, terwijl dat toch moest gebeuren om tot een eindresultaat te komen.

De projecten ontlopen elkaar niet als het gaat om het erbij betrekken van andere partijen.  De verschillen waren minimaal als het gaat om de vraag of ze bijdragen aan de leefbaarheid dan wel of ze bindend werken voor de dorpsbewoners onderling. In Nieuw-Lekkerland sprong de projectmatige aanpak en de haalbaarheid er positief uit. Daarentegen werd de leefbaarheidswinst en de onderlinge binding van Goudswaard weer net iets hoger gewaardeerd. Dat laatste gold ook voor Zwammerdam, maar daar werden de factoren innovatie en inspiratie weer iets lager ingeschat.

Na weging van alle waardering kwam er – met zeer minimale onderlinge verschillen – uiteindelijk een rangorde te voorschijn.

1e prijs . Goudswaard:                                  € 600

2e prijs. Nieuw-Lekkerland:                        € 300

3e prijs: Zwammerdam                                 € 150.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De prijzen werden staande de vergadering uitgereikt door de jury. Alle deelnemers toonden zich daarmee content.

 

De volgende morgen was op de website http://www.coorndijk.nl/news/ te lezen:

Informatie over de jury en over de beoordeling

De jury bestond net als in 2016 uit Marianne Verhoev en Gert Jan Jansen. Zij zijn allebei lid van de zgn. klankbordgroep / vraagbaak van de ZHVKK en hebben hun sporen verdiend in het openbaar bestuur. Marianne als raadsgriffier in Lisse en Krimpen aan den IJssel; Gert Jan als secretaris van de Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten. Zij wonen – maar dat is toeval – allebei in de stad Gouda.

Het derde jurylid, Greet de Kooning-Hommes uit Goedereede, moest op het laatste moment om gezondheidsredenen afzeggen.

De jury vond het jammer dat zij –anders dan vorig jaar –  niet tevoren beschikte over een beschrijving van alle ingediende projecten. Dat maakte dat de beoordeling bepaald moest worden in een (vanwege het late uur) zo kort mogelijk beraad in aansluiting op de presentaties. Daarbij is vanzelfsprekend toepassing gegeven aan de door de ZHVKK geformuleerde criteria en de bijbehorende wegingsfactoren. Dat is gelukt, maar de jury had graag meer bagage gehad, die op bepaalde aspecten door het stellen van aanvullende vragen meer helderheid had kunnen geven.

Geplaatst in Publiek | Reacties uitgeschakeld voor Jurering Dorpskrachtprijs 2017

Landelijke Dorpsvernieuwingsprijs 2017

Met de Dorpsvernieuwingsprijs ondersteunt de LVKK een dorp waarvan de bewoners actief werken aan het realiseren van eigen voorzieningen. Voorzieningen die belangrijk zijn voor de leefbaarheid van het dorp omdat ze bijdragen aan duurzaamheid, getuigen van visie op langere termijn, innovatief zijn, of bijdragen aan een groter netwerk met bovendorpse belangen. Bijgevoegd overzicht met criteria biedt duidelijkheid. Aan de Dorpsvernieuwingsprijs is een geldbedrag verbonden van €2500 voor de winnaar en €1000 en €500 voor de dorpen die op de tweede en derde plaats eindigen.

Wil u uw dorp aanmelden? Download dan op de website van de LVKK het aanmeldformulier. Aanmeldingen moeten uiterlijk 7 maart 19.00 uur binnen zijn en verlopen via uw eigen provinciale vereniging.

Wordt uw dorp winnaar? Dan brengt dat naast het geldbedrag waarmee een initiatief verder ondersteund kan worden, publiciteit, inspireert u andere dorpen en neemt u deel aan de Europese Dorpsvernieuwingsprijs!

Hieronder een paar belangrijke documenten:

Opzet en informatie

Criteria

Aanmeldingsformulier

Geplaatst in Publiek | Reacties uitgeschakeld voor Landelijke Dorpsvernieuwingsprijs 2017

Nieuwe democratie met ‘Code Oranje’?

Op 26 oktober is onderstaande stuk gepubliceerd in het NRC. Het lijkt de activiteiten en doelstellingen van de ZHVKK goed te ondersteunen. Het bestuur zal kijken op welke wijze optimaal aansluiting kan worden gevonden bij deze zienswijze.

(bron NRC 26-10-2016)

Geplaatst in Publiek | Reacties uitgeschakeld voor Nieuwe democratie met ‘Code Oranje’?

Juryrapport Dorpskrachtprijs 2016

600 jaar Dirksland: 3e plaats

Voorgelegd door de Dorpsraad is een overzicht van programma-onderdelen van een viering die inmiddels achter de rug is. Daarvan onderdeel zijn activiteiten die in een normaal jaar ook plaats vinden. Uit de presentatie bleek dat het programma tot stand gekomen is na overleg met diverse groeperingen en instanties. Op het oog vrij traditioneel. Een projectaanpak is niet gevolgd.

De eenmaligheid springt naar voren. Het is geen investering in de toekomst van het dorp.

Daarmee wordt niets onaardigs gezegd over de festiviteiten, die zonder twijfel heel gezellig zijn geweest bijvoorbeeld bij het optreden van Way Beyond, de eigen pop-rock coverband uit Dirksland, of de orgelestafette, de jaarmarkt van de Gereformeerde Gemeente, de Amicitia Kids en het Flakkees piratenkoor.

Te waarderen is het feit dat Dirksland zich heeft verzoend met de status van kleine kern. Anderhalf jaar terug was dit nog een zelfstandige gemeente. Nu is het de kleinste kleine kern met een eigen ziekenhuis.

Verenigingsgebouw Tintestein: 2e plaats

De Stichting Ons Tintestein is –in goede samenwerking met de gemeente Westvoorne- bezig om:

In 2017 een verenigingsgebouw te realiseren; waar alle verenigingen uit Tinte terecht kunnen en waar ook een winkeltje komt. Doel is het vergroten van de leefbaarheid in Tinte. Voor de jury is het nu niet te beoordelen of dat gaat lukken, omdat eerst het gebouw verbouwd wordt en daarna pas de invulling plaats zal vinden. Om het samenwerkingsgevoel te steunen is er een Nieuwsbrief (nr. 1 in juli 2016) en een projectbord. Er wordt ook gevraagd om een logo te ontwerpen.

bord-tinteDuidelijk is dat de burgers wel zelf de handen uit de mouwen moeten steken.

Wat gemist wordt, is een korte schets van het specifieke probleem van Tinte. Een nuttig project, dat waardering en financiële steun verdient. Er spreekt dorpskracht uit.

 

 

Dorpskamer Giessenburg: 1e plaats

Dit project straalt in zijn beschrijving degelijkheid en breedheid uit. Men is duidelijk een fase verder dan in Tinte. Het begint met een probleemstelling. De gemeente Giessenburg besluit om een plaatselijke voorziening te sluiten, maar blijkt wel bereid om heel actief mee te werken aan een nieuwe voorziening, die meer stoelt op zelfwerkzaamheid van de inwoners, maar toch ook de bibliotheekfunctie overeind houdt. Een twintigtal bedrijven heeft in natura of in geld meegeholpen aan de totstandkoming van de dorpskamer; het wordt blijkbaar breed gedragen.

Er wordt een breed scala aan activiteiten opgezet, laagdrempelig, gratis toegankelijk en voor alle leeftijdscategorieën. Doel van al deze activiteiten is het bevorderen van de leefbaarheid in de kern. Vrijwilligers zijn natuurlijk de basis en dat mes snijdt aan twee kanten. De activiteiten zijn niet alleen traditioneel (kerstavond, haak- en breicafé) maar ook wordt ingespeeld op aspecten van de samenleving die niet oude-jongens-krentenbrood zijn, zoals de ontmoeting met vluchtelingen en het auticafé.

Als dit structureel lukt is sprake van extra dorpselan. Dan is Giessenburg er alleen maar op vooruit gegaan.

img_9542kopie

Geplaatst in Publiek | Reacties uitgeschakeld voor Juryrapport Dorpskrachtprijs 2016

Jaarbijeenkomst Zuid-Hollandse Vereniging van Kleine Kernen

Op woensdagavond 28 september werd in Oud Alblas tijdens de jaarbijeenkomst van de Zuid Hollandse vereniging voor Kleine Kernen de Dorpskrachtprijs 2016 uitgereikt. Een geldprijs voor het meest geslaagde project ter verbetering van de leefbaarheid in kleine gemeentelijke kernen.

img_9520

 

Een eerste prijs van € 600,- ging naar het project De Dorpskamer van de dorpsraad Giessenburg. Een stichting ter bevordering van de leefbaarheid in de gemeente Giessenburg.

img_9553

De tweede prijs van € 300,- ging naar het project Ons Tintestein in de gemeente Westvoorne. De realisering van een nieuw verenigingsgebouw in de kern Tinte.

img_9551

De derde prijs van € 150,- werd verdiend met het project 600 jaar Dirksland; voor en door Dirkslanders, in de gemeente Goeree-Overflakkee.

 

img_9548

 

img_9526

De prijzen werden uitgereikt door de juryleden Marianne Verhoev, griffier van de gemeente Lisse en Gert Jan Jansen, oud secretaris van de Vereniging Zuid Hollandse Gemeenten.

img_9538

 

 

Tijdens de goedbezochte bijeenkomst werd door voorzitter en oud burgemeester Ries Jansen gepleit voor meer aandacht van gemeentebesturen voor de kleine kernen in de provincie. “Door de voortdurende fusies worden gemeenten steeds groter, maar de inwoners blijven in dezelfde woonkernen, met hun noden en wensen voor hun leefomgeving”.

Als gastspreker trad Sophieke Klaver op van de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij.

img_9521

Een organisatie, die in de afgelopen jaren een groot aantal buurt en wijkorganisaties heeft geholpen leefbaarheidsprojecten te realiseren. Het woord samenwerken stond in alle bijdragen centraal in de presentaties op deze informatieve bijeenkomst. Juist in deze tijd, waarbij de discussie veel over de identiteit van mensen wordt gesproken zijn de gepresenteerde projecten belangrijke hulpmiddelen voor de stimulering van de cohesie in de diverse dorpsgemeenten van Zuid Holland. Zo betoogde voorzitter van de Zuid Hollandse vereniging voor Kleine Kernen in Oud Alblas.

img_9528

Volgend jaar oktober zal op dit thema een grote conferentie van de EU plaatsvinden in Brabant met vertegenwoordigers van vrijwel alle lidstaten.

 

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de secretaris van de ZHVKK Angélique Pottuit

 • Zuid-Hollandse Vereniging voor Kleine Kernen
 • P.a. Schuwacht 84
 • 2941 EV Lekkerkerk
 • Mobiel 06 28875927
 • mailen naar: zhvkk@hotmail.com
Geplaatst in Publiek | Reacties uitgeschakeld voor Jaarbijeenkomst Zuid-Hollandse Vereniging van Kleine Kernen

Hoogheemraadschap Schieland Krimpenerwaard heeft jaarlijks budget voor burgerinitiatieven

hhsk-logo

Het Hoogheemraadschap Schieland Krimpenerwaard ( HHSK ) heeft tegenwoordig evenals de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij een jaarlijks budget voor burgerinitiatieven. Projecten van dorpsorganisaties passen meestal in de termen voor toekenning van steun of subsidie. Via hun website kan de aanvraag ingediend worden. Vervolgens maakt de afdeling communicatie van de HHSK een collegeadvies. Dat bestuur van het Hoogheemraadschap maakt dan een keuze uit de aanvragen. Onder motto: niet geschoten, altijd mis; kunnen dorpsorganisaties in het werkgebied van de HHSK aanvragen.

http://www.schielandendekrimpenerwaard.nl

Geplaatst in Publiek | Reacties uitgeschakeld voor Hoogheemraadschap Schieland Krimpenerwaard heeft jaarlijks budget voor burgerinitiatieven

Algemene Ledenvergadering 2016

Wanneer:   28 september 2016

Waar: Gemeenschapscentrum Trefpunt in Oud Alblas

Geplaatst in Publiek | Reacties uitgeschakeld voor Algemene Ledenvergadering 2016

Ledenvergadering 2016

Komt u ook op 28 september 2016 naar het gemeenschapscentrum Trefpunt in Oud Alblas om onze Algemene Ledenvergadering bij te wonen. Naast een boeiende vergadering wordt u traditiegetrouw een buffet aangeboden. Hoogtepunt blijft het uitreiken van de prijzen voor de meest geslaagde of inspirerende projecten in de leefgemeenschappen van de kleine kernen in onze gemeenten. Daarnaast is er een presentatie van de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij over de door hen gesteunde dorpsinitiatieven.

Deze avond worden traditiegetrouw geldprijzen (€ 600,- € 300,- en € 150,- ) toegekend aan drie projecten die door de commissie  geselecteerd zijn. Dit zijn:

 • Ons Tintestein (Leefbaarheid Tinte)
 • Dorpskamer Giessenburg (Dorpsraad Giessenburg)
 • 600 jaar Dirksland, Voor en door Dirkslanders (Dorpsraad Dirksland)

De aangemelde projecten worden beoordeeld op een aantal punten:

 • Opzet waardevol voor andere leden of belangenorganisaties
 • Innovatief
 • Voegt direct toe aan de leefbaarheid
 • Werkt inspirerend voor bewoners
 • Is in samenwerking met andere betrokkenen uitgevoerd
 • Er is een projectaanpak gevolgd
 • Mate van betrokkenheid van de dorpsbewoners
 • Bereikte resultaten
 • Werkt als bindend voor de dorpsbewoners onderling

Tot woensdag 28 september!

 

 

Geplaatst in Publiek | Reacties uitgeschakeld voor Ledenvergadering 2016

Conferentie Dorpskracht

Uitnodiging: Conferentie ‘Dorpskracht’

Datum:           vrijdag 11 maart 2016
Tijdstip:         10.00 – 13.00 uur
Locatie:          VNG gebouw Den Haag, Nassaulaan 12, 2514 JS Den Haag

De Zuid Hollandse Vereniging voor Kleine Kernen (ZHvKK) organiseert op vrijdag 11 maart 2016 van 10.00 tot 13.00 uur een conferentie over de omgang van provincie en gemeentebesturen met burgerinitiatieven.

Deze conferentie heeft als doel bestuurders van de provincie en gemeenten nader bekend te maken met de waarde en het belang van initiatieven uit de samenleving en de resultaten daarvan. De voorzitter van de ZHvKK Ries Jansen, oud burgemeester van Krimpen a/d IJssel, leidt de bijeenkomst.

Sprekers tijdens deze conferentie zijn Jantine Kriens, voorzitter directieraad van de VNG, en Jaap Smit, commissaris van de Koning in de provincie Zuid Holland. Tijdens de conferentie presenteren enkele dorpsorganisaties projecten, waarvoor zij verantwoordelijkheid hebben genomen en die hebben bijgedragen aan een betere leefbaarheid van hun leefgemeenschap.

Aansluitend vindt een forum discussie plaats met de zaal. In het forum nemen plaats:
– Bert Broekhuis en Greet de Kooning-Hommes: Leden kennisbank van de ZHvKK;
– Leidy van der Aalst, voorzitter Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen, de organisator van het Plattelands Parlement;
Discussieleider is Jan Broekhuis, oud burgemeester van Spijkenisse en vice voorzitter van de ZHvKK.

De deelnemers aan deze conferentie kunnen tijdens het forum kennis nemen van enkele geslaagde voorbeelden van burgerinitiatieven uit onder andere de gemeente Streefkerk.

Het programma ziet er als volgt uit:
10.00 uur         Opening door Ries Jansen
10.15 uur          Lezing en interactie met de aanwezigen Jantine Kriens en Jaap Smit
11.00 uur          Pauze
11.30 uur          Forum Discussie en presentatie projecten Zuid Holland o.l.v. Jan Broekhuis
12.30 uur         Afsluiting en Lunch ( aangeboden door de VNG )

De ZHvKK stelt zich als doel om burgerinitiatieven te ondersteunen in het openbaar bestuur en de netwerkfunctie te vervullen voor de leden van dorpsorganisaties. De LVKK is aangesloten bij de European Rural Community Alliance (ERCA), de Europese koepel van dorpsorganisaties.

Aanmelden en informatie
U kunt zich aanmelden door hier te klikken. Mocht dit niet lukken, dan kunt u zich aanmelden via de mail bestuursbureau@vng.nl. Deelname is gratis.

Informatie of vragen?
Dan kunt u contact opnemen met Ries Jansen of Angelique Pottuit via zhvkk@hotmail.com
Wij hopen op uw komst!

Met vriendelijke groet,

Ries Jansen
Voorzitter Zuid Hollandse Vereniging van Kleine Kernen

Geplaatst in Publiek | Reacties uitgeschakeld voor Conferentie Dorpskracht

Uitnodiging Plattelands Parlement 2015

Beste lezers,

 Op zaterdag 14 november aanstaande vindt het zesde Plattelandsparlement plaats. Een dag voor ondernemende dorpen die hard werken aan de leefbaarheid van hun omgeving. Hoofdthema’s deze keer zijn ‘Zorg en Welzijn’ en ‘Maatschappelijk Vastgoed’. Daarnaast zijn er meerdere actuele onderwerpen waarvoor er interessante gasten komen! Dorpsbelangenverenigingen, dorpshuizen en actieve dorpsbewoners zijn van harte welkom op deze dag. Het is ook uw kans om Tweede Kamer leden te ontmoeten en te laten weten wat u belangrijk vindt voor plattelandsontwikkeling.

 In de bijlage vindt u de uitnodiging met nadere informatie en ook op www.plattelandsparlement.nl leest u het laatste nieuws.

We nodigen u van harte uit en stellen het op prijs als u de uitnodiging wilt delen en verder verspreiden.

Aanmelden kan via de button op de uitnodiging of rechtstreeks via deze link.

Voor iedere provincie is er bij de LVKK een budget beschikbaar om (bus-)vervoer naar Zutphen te regelen.

Bij uw aanmelding vragen we of u daar belangstelling voor heeft. Mocht die belangstelling er in voldoende mate zijn – minimaal 20 personen- dan zullen wij i.o. met de LVKK in een later stadium daar afspraken met u over maken.

Zie hier de folder van de LVKK : Uitnodiging PP 2015

Geplaatst in Publiek | Reacties uitgeschakeld voor Uitnodiging Plattelands Parlement 2015