Aanmelding dorpsvernieuwingsprijs 2019

Dorpen die actief werken aan de leefbaarheid voor nu en op de langere termijn kunnen een steun in de rug krijgen met de Dorpsvernieuwingsprijs. Er zijn drie prijzen beschikbaar van € 1000, € 1500 en € 3000. Deze zijn bedoeld voor dorpen die actief de leefbaarheid en vitaliteit van het dorp bevorderen. Bij de vorige editie, in 2017, dongen 28 dorpen vanuit het hele land mee.

Aanmelden voor deelname kan vanaf nu via de mail van de ZHVKK: ZHVKK@hotmail.com. Telefoon 0180 664138. Bijgaand is het te gebruiken en kopiëren aanmeldingsformulier opgenomen. Op 5 februari sluit de termijn voor aanmelding. Dan buigt een driekoppige jury, bestaande uit vertegenwoordiging van de Rijksoverheid (Ministerie van BZK); Onderwijs en een initiatief ondersteunende organisatie zich over de inzendingen. De samenstelling van de jury maken we in december bekend. Bij de criteria die de jury hanteert, ligt deze keer extra nadruk op het aspect duurzaamheid.

Dinsdag 19 maart maakt de jury bekend welke dorpen naar de finale gaan. De uitreiking van de prijs is op 25 mei in het Drentse dorp Witteveen, winnaar van de Dorpsvernieuwingsprijs 2017.

De Dorpsvernieuwingsprijs is een initiatief van de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen en wordt ondersteund door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, directie Democratie en Burgerschap. In overleg met de winnaar en de gemeente, wordt gekeken naar deelname aan de Europese Dorpsvernieuwingsprijs. Zo creëert de prijs een nationaal en internationaal platform waar initiatieven zichtbaar worden en kennis en ervaring wordt gedeeld.

Geplaatst in Publiek | Reacties uitgeschakeld voor Aanmelding dorpsvernieuwingsprijs 2019

Aankondiging ledenvergadering 19 juni 2018

De jaarbijeenkomst van de ZHVKK vindt op 19 juni 2018 plaats in Giessenburg: gemeente Giessenlanden in de buurt van Gorinchem.

Na de gebruikelijke jaarvergadering voor onze leden van 17.30 tot 18.30 uur en het traditionele buffet, zijn er voor het avondprogramma vanaf 19.45 uur weer enkele interessante sprekers aanwezig op onze bijeenkomst.

De avond zal worden ingeleid door wethouder Elisabeth van Leeuwen van Giessenlanden, die aansprekende voorbeelden zal geven van projecten in “haar” dorpskernen. Daarna zal oud minister en voormalig burgemeester van Rotterdam, Bram Peper, zijn visie geven toenemende belang van burger participatie en de nota van ons provincie bestuur met als titel: Handreiking Kernendemocratie.

Ook dit jaar worden er door onze vereniging weer de drie Dorpskrachtprijzen toegekend. Daarvoor zijn drie geldprijzen van r.s.p. 600,-  300,- en 150 euro beschikbaar. Ik nodig u van harte uit uw project of activiteit aan te melden bij onze secretaris Angélique Pottuit. Zie het e-mail adres hieronder.

De aanmelding kan eenvoudig via een brief met een korte toelichting op de activiteit van uw organisatie. Het project hoeft nog niet afgerond te zijn. Ook lopende activiteiten of initiatieven zijn welkom. Een jury van leden uit onze kennisbank, de Vraagbaak geheten, zullen na een korte presentatie op deze avond de drie prijswinnaars bekend maken.

Tijdens de ledenvergadering zullen naar verwachting twee nieuwe bestuursleden aan u worden gepresenteerd. Reserveer de datum in uw agenda. Ik hoop een delegatie van uw organisatie welkom te mogen heten bij onze altijd boeiende jaarbijeenkomst in Giessenburg.

Met vriendelijke groet,

Ries Jansen voorzitter

Geplaatst in Publiek | Reacties uitgeschakeld voor Aankondiging ledenvergadering 19 juni 2018

Herbestemming Leegstaand Vastgoed

Uiteenlopende ontwikkelingen hebben er de laatste jaren voor gezorgd dat ook in kleine kernen vastgoed leeg kwam te staan: banken die alleen nog werkten met een regiokantoor, scholen waarvan de leerlingengrens onder het minimumaantal dook, agrarische bedrijven die de schaalvergroting niet konden maken of waarvoor geen opvolging was, verzorgingstehuizen die dichtgingen, kerken waarvan de geloofsgemeenschap te klein werd. Er zijn tal van redenen waarom gebouwen hun functie verloren. Zeker in kleine kernen en dorpen, die te maken hebben met krimp en druk op de leefbaarheid, kan dat leiden tot een neerwaartse spiraal. Een leeg pand, slaat juist hier een gat in het dorp. Gelukkig zijn er ook sociale ontwikkelingen die kansen bieden, die een impuls kunnen geven aan herontwikkeling en herbestemming. In deze tekst delen drie provinciale verenigingen en verschillende initiatiefnemers hun ervaringen. In Zuid Holland zijn er fraaie voorbeelden te melden in Tinte en Giessenburg. In deze laatste plaats zal de eerstvolgende jaarvergadering van de ZHVKK worden gehouden op 19 juni. Zet de datum in de agenda om de presentaties van nog meer initiatieven uit onze provincie mee te maken en de uitreiking van de Dorpskrachtprijzen 2018.

Brochure.Herbestemming.leegstaand.vastgoed.2017

Geplaatst in Publiek | Reacties uitgeschakeld voor Herbestemming Leegstaand Vastgoed

Versterking democratie in dorpen, wijken en buurten in Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland is voor de versterking van democratie in dorpen, wijken en buurten. De mogelijkheden daarvoor staan in een handreiking die gedeputeerde Jeannette Baljeu tijdens het Open Huis Winterfestival heeft aangeboden aan de voorzitter van de Zuid-Hollandse Vereniging van Kleine Kernen, Ries Jansen. De handreiking wordt ter inspiratie eveneens gedeeld met de Zuid-Hollandse gemeenten.

 “Als provincie zien we dat veel gemeenten al nadrukkelijk nadenken over het verkleinen van de afstand tussen gemeente en gemeenschap en zij zetten daarin belangrijke stappen. Vanuit provinciaal perspectief leveren wij hier graag een bijdrage aan door middel van deze handreiking. Sterke gemeenschappen vormen namelijk een sterke gemeente en daarmee ook een sterke provincie”, aldus gedeputeerde Jeannette Baljeu.

Kernenbeleid en participatie

De handreiking is overhandigd aan de Zuid-Hollandse Vereniging van Kleine Kernen, omdat zij als kenniscentrum op het terrein van kernenbeleid en participatie een belangrijke rol spelen in de agendering. “Wij zijn enorm blij met de door de provincie opgestelde handreiking. Het schept een mooi beeld van de mogelijkheden die gemeenten hebben en zet het thema kernenbeleid en participatie op de agenda”, aldus Ries Jansen. De timing van deze handreiking is niet toevallig: de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 vormen voor de gemeente(politiek) het moment om na te denken over de staat van de lokale democratie.

Handreiking

De handreiking kernendemocratie besteedt aandacht aan democratische ontwikkelingen, de mogelijkheid om bestuurscommissies in te stellen, praktijkvoorbeelden en algemene suggesties voor het betrekken van inwoners bij het kernenbeleid. Bij de ontwikkeling van de handreiking is nauw contact geweest met gemeenten en ervaringsdeskundigen. Deze contacten vormen de basis voor de handreiking. De provincie zal de handreiking actief agenderen en hieraan aandacht geven tijdens bijeenkomsten en evenementen. Hieronder is de handreiking te vinden:

Handreiking kernendemocratie online versie

Geplaatst in Publiek | Reacties uitgeschakeld voor Versterking democratie in dorpen, wijken en buurten in Zuid-Holland

Verklaring van Venhorst

De drie grote overkoepelende organisaties van plattelandsbewoners in Europa hebben in november in Brussel de resultaten van het ERP aangeboden en besproken.

Het resultaat hiervan is de Verklaring en het Rural Manifest (uit 2015; in 2017 geactualiseerd) met als doel de Europese instellingen te beïnvloeden opdat er na 2020 serieuze aandacht is voor de versterking van het Europese platteland middels initiatieven van onderop. Mede door continuering van Leader/ CLLD etc.

bijgevoegd het document

ERP2017 Venhorst Verklaring Nederlands

Geplaatst in Publiek | Reacties uitgeschakeld voor Verklaring van Venhorst

Vitale dorpen van Drechterland: ‘Een feest voor de lokale democratie’

De vitale dorpen van Drechterland: ‘Een feest

voor de lokale democratie’

Bron: VNG Magazine 17 – 2017

Auteur: Marten Muskee | Beeld: Jiri Büller

Twee jaar heeft de gemeente Drechterland gewerkt aan het project Vitale dorpen. In acht dorpskernen maakten de inwoners dorpsplannen waarvoor de gemeenteraad een half miljoen euro beschikbaar stelde. Drechterland spreekt van een bijzondere vorm van burgerparticipatie – of zelfs overheidsparticipatie. Voor projectwethouder Dirk te Grotenhuis (CDA) was het een feest. ‘Dit is waar lokale democratie om draait.’

De bewoners sloten in totaal 48 allianties om bepaalde dingen in hun dorp te realiseren. Het draait allemaal om de vraag, hoe ervoor te zorgen dat het nu en over tien jaar prettig wonen is in een van de Drechterlandse dorpen. Voor de ene kern betekent dat een regelmatig terugkerend dorpsdiner, terwijl andere kernen graag een multifunctionele accommodatie, een fietspad of een natuurspeeltuin willen. Omdat in het collegeprogramma is afgesproken dat kernenbeleid en burgerparticipatie hoog in het vaandel staan, kon het bijna niet anders dan dat de inwoners zelf aan de slag gingen. Een gouden greep, zo blijkt, en misschien wel de opmaat naar een moderne vorm van lokale democratie.

Waren de dorpen niet vitaal genoeg?
‘Het ontbrak niet aan vitaliteit, maar de gemeente functioneerde te veel vanuit de oude werkwijze: de plannen werden in het gemeentehuis gemaakt. Om het kernenbeleid en burgerparticipatie bij elkaar te brengen, besloten de raad en het college een stap terug te doen en eerst eens naar de inwoners te luisteren. Een extern bureau zorgde voor de begeleiding van de gesprekken tussen de dorpsbewoners. Als gemeente wilden we geen partij in die gesprekken zijn.’

Bestuurders horen toch zelf met de spreekwoordelijke poten in de klei te staan?
‘Op het niveau van deze plattelandsgemeente zijn raad en college aardig geworteld in de gemeenschap. Wij vonden het een goed idee de dorpsbewoners eens zelf met elkaar in gesprek te laten gaan. In alle dorpskernen organiseerden we gesprekken met gespreksleiders uit de kernen, betrokken en zichtbare mensen met lokale kennis. Zij gingen met hun mede-inwoners in gesprek over verschillende thema’s, zoals wonen en leefbaarheid. De dorpsavonden werden ingeleid door de externe projectleider waarna de dorpsteams, gevormd door de lokale gespreksleiders, aan stamtafels de gesprekken voerden, met ambtelijke ondersteuning. De aanwezige wethouders en raadsleden mochten alleen maar luisteren.’

 Het gaat om een nieuwe legitimatie voor de lokale democratie

Het college bezocht alle dorpskernen. Wat leverde dat op?
‘Als projectwethouder ging ik samen met mijn collega van ruimtelijke ordening George Besseling op pad, op uitnodiging van de dorpsbewoners. We hebben daar heel veel opgehaald. De gespreksleiders kwamen in het gemeentehuis vertellen wat de hoofditems waren. Zij maakten samen met het externe bureau de dorpsverslagen, dus de beïnvloeding door de gemeente was minimaal.
‘Duidelijk werd dat bijvoorbeeld Venhuizen het dorpshuis een facelift wil geven en het woonzorgcentrum meer bij het dorp wil betrekken. In Westwoud willen de bewoners een multifunctionele accommodatie en een wandelpad langs het spoor. Alle ideeën zijn teruggebracht tot de echt belangrijke speerpunten voor de dorpen. Tijdens vervolgsessies is daarmee een verdiepingsslag gemaakt. In totaal zijn ambtenaren, bestuurders en betrokken inwoners 55 avonden op pad geweest, dus we hebben wel wat van ze gevraagd. Dat leverde in de zes dorpen uiteindelijk 48 allianties op, zoals het driemaandelijkse diner voor de bewoners van Schellinkhout.’

Wat houden die allianties in?
‘Het zijn afspraken die de dorpsbewoners met de gemeente maken om de dorpsplannen die bijdragen aan de vitaliteit, op eigen kracht uit te voeren. De zes dorpen presenteerden hun plannen aan de gemeenteraad, waarbij de inwoners aan de raadstafel zaten en de raadsleden en college op de tribune. Dat was symbolisch voor de de ruimte die de gemeente geeft aan burgerparticipatie. De gemeenteraad stelde een half miljoen euro beschikbaar voor de uitwerking van de allianties. Vanwege de grote verschillen tussen de allianties worstelden we wel met het budgetvoorstel. De budgetten voor een dorpsdiner of nieuw dorpscentrum lopen sterk uiteen, evenals de snelheid waarmee plannen kunnen worden gerealiseerd. Daarom kozen we ervoor onderscheid te maken tussen het benodigd voorbereidingskrediet en het benodigd uitvoeringskrediet, en de allianties op thema in te delen in plaats van per dorp.’

Wat ons niet lukt, proberen zij los te trekken

Zonder er een wedstrijd van te maken, wat vindt u een goed initiatief?
‘Het realiseren van een fietspad van Schellinkhout naar Wijdenes en Venhuizen, daar praat de gemeente al jaren over en het lukt ons gewoon niet. Nu is er een particulier initiatief vanuit die alliantie en daar is men haast zo ver om met de eigenaren van de grond in gesprek te gaan. Wat ons niet lukt, proberen zij los te trekken.
‘Ook geweldig is het initiatief om een natuurspeeltuin in Schellinkhout in te richten. De gemeente stopt er 50.000 euro in en de bewoners halen de rest van het geld op. Het dorp is al met deskundigen aan de gang om die speeltuin aangelegd te krijgen, dat doen ze echt zelf.’

Hoe houdt u die betrokkenheid vast?
‘Daar denken we als college sterk over na. Onlangs is een bijzondere thema-avond met de raad gehouden over hoe we met elkaar willen besturen. Doen we dat zoals gebruikelijk, waarbij het college de raad voorstellen doet en de raad gebruikmaakt van zijn budgetrecht en kaderstellende recht? Of kunnen we er met elkaar meer van maken door de raad in positie te brengen met betrokken inwoners? Die moeten het gevoel hebben dat ze hun kennis en kunde kunnen delen met de raad en het college. Daar worstelen we mee. Het gaat om een nieuwe legitimatie voor de lokale democratie, in die zoektocht gaan wij in ieder geval door met het project Vitale dorpen. Daarmee houden we het enthousiasme en de betrokkenheid vast.’

Is dat voldoende zolang het antwoord op de vraag naar nieuwe legitimatie er nog niet is?
‘We hebben een methodiek bedacht om de aandacht van de inwoners vast te houden. Per alliantie is een vaste ambtenaar gekoppeld, die vraagt continu hoe het ervoor staat en of er hulp nodig is. Daarnaast is er elk halfjaar een terugkombijeenkomst per dorp waar alle allianties delen waarmee ze bezig zijn. In Westwoud bijvoorbeeld kan het nog wel drie jaar duren voordat de eerste paal van een multifunctionele accommodatie de grond ingaat. De betrokkenheid van de dorpsbewoners, die inmiddels ook met schoolbesturen en een stedenbouwkundige om de tafel zitten, is zo groot dat ik er 100 procent van overtuigd ben dat het dorp dit voor elkaar krijgt.’

U draait burgerparticipatie eigenlijk om naar overheidsparticipatie. Vormt die participatieve democratie het antwoord?
‘Nog nergens heeft het lokale bestuur het perfecte idee uitgevonden. Dat onze inwoners zich zeer serieus genomen voelen, is wel duidelijk. De basis van participatie is dat de inwoner werkelijk wat te vertellen heeft, en dat er wat met zijn inbreng wordt gedaan. De kunst is verschillende vormen van participatie te hanteren. Rond Vitale dorpen hebben we duizend mensen mogen ontvangen. Alle inwoners waren uitgenodigd. Als we straks nieuwe dorpsvoorlopers nodig hebben, kan het zijn dat we die niet uit het bestaande netwerk naar voren halen, maar bijvoorbeeld via een loting. Er zijn allerlei mogelijkheden om inwoners die nu nog aan de zijlijn staan, te betrekken. Laat zien dat het voor inwoners een toegevoegde waarde heeft als ze zich met het openbaar bestuur bemoeien.‘Uit een enquête blijkt dat inwoners zich serieus genomen voelen en dat ze ervaren dat de afstand tot het bestuur afneemt. Dat geldt ook voor onze ambtenaren ten opzichte van inwoners. We zetten inwoners aan het denken, en buiten het gemeentehuis zit waarschijnlijk meer kennis dan hierbinnen bij elkaar opgeteld. De ambtenaren merken dat deze manier van werken zowel het beleid als het draagvlak versterkt. De partijen weten elkaar beter te vinden.’

Neem wat risico om de burger nadrukkelijk centraal te stellen

Wat betekent het voor de raad om een deel van zijn rol aan de inwoners ‘te geven’?
‘Raadsleden wennen eraan maatschappelijke vraagstukken samen met inwoners op te lossen, alleen worstelen ze wel met de vraag wat hun positie daarin wordt. Hoe gaan ze om met hun kaderstellende rol? Moet de raad bijvoorbeeld op een aantal thema’s op voorhand in stelling worden gebracht, of laten we een aantal thema’s juist helemaal vrij? We kunnen verschillende kanten opgaan, maar de raad staat er in ieder geval voor open om meer ruimte te geven aan participatie. Er ontstaat een dynamiek want ook de burgemeester en griffier zijn enthousiast. De komende maanden werken we onze visie uit op de vraag, hoe we hier willen omgaan met participatie en nieuwe vormen van besturen.’

En is het college al aan gewend aan de nieuwe werkelijkheid?
‘Collega-wethouder Besseling en ik hebben met veel plezier aan Vitale dorpen gewerkt. Hiervoor zit je in het openbaar bestuur, dit project is een feest voor de lokale democratie. Bij de uitwerking van de allianties is het hele college op hoofdlijnen betrokken. We moeten niet te diep op allianties ingaan, het gaat om de balans tussen controle houden en vrijheid geven. Leg niet alles vast in regeltjes, dan is het hele effect weg. Neem wat risico om de burger nadrukkelijk centraal te stellen. Het college is trots dat dit project gelukt is, maar vooral de inwoners moeten trots zijn dat ze dit met elkaar kunnen, ze hebben er veel tijd en energie in gestopt. In Waarstaatjegemeente.nl van de VNG scoorden wij in 2015 op “vertrouwen in het bestuur” 28 procent, in 2017 was dat gestegen naar 38 procent. Uit de enquête blijkt dat 48 procent van de inwoners vindt dat Drechterland naar hun mening luistert, dit was 28 procent. Dat danken we aan Vitale dorpen.’

Geplaatst in Publiek | Reacties uitgeschakeld voor Vitale dorpen van Drechterland: ‘Een feest voor de lokale democratie’

Symposium ‘The Dutch Way’

Op 19 oktober jl. vond in het sfeervolle kasteel de Keverberg in Kessel het symposium The Dutch Way plaats in combinatie met de Field Trip van het Europees Plattelands Parlement (ERP). Initiatiefnemer van het symposium was de Commissie Internationaal, een samenwerkingsverband van de LVKK en HAN, Centre of Expertise  Krachtige Kernen, vanuit hun idee om burgers over de grenzen heen met elkaar in contact te brengen en good practices breder bekend te maken.

Burgemeester Wilma Delissen van Peel en Maas heette de aanwezigen welkom. In de ochtend namen de bezoekers deel aan een aan keuze van inspiratiesessies en workshops. Twee vragen stonden daarbij centraal: Hoe kun je grensoverschrijdende samenwerking versterken? En wat is de rol van de overheid bij burgerinitiatieven? Jan Bart Wilschut leidde de deelnemers op deskundige wijze door het ochtenddeel heen. Hij diepte samen met de inleiders van de workshops en de zaal de centrale vragen verder uit, onderzocht wat de gemeenschappelijke deler is en wat we van elkaar kunnen leren. Tijdens de voortreffelijke lunch, waarin voldoende ruimte was voor het leggen van contacten, sloten deelnemers van het ERP aan. In het middagdeel begeleid door Ben van Essen maakten de deelnemers kennis met het begrip zelfsturing. Het kasteel staat voor Kessel symbool voor het betekenis geven aan zelfsturing, door het zelf vorm en inhoud geven aan de toekomst. De dag werd afgesloten met het gezamenlijk formuleren van een statement voor de Venhorst-declaration. Het was een inspirerende dag waarbij diverse contacten gelegd zijn voor nadere kennismaking en voor een vervolg. We danken alle aanwezigen voor hun belangstelling en actieve deelname. 

Bekijk hier voor een mooie sfeerimpressie van deze dag. Onder ‘presentaties’ vindt u de sheets die gebruikt zijn bij de workshops en de middagpresentaties.

Geplaatst in Publiek | Reacties uitgeschakeld voor Symposium ‘The Dutch Way’

Het nieuwe regeerakkoord, wat betekent het voor ons?

Via ons netwerk kregen we vandaag al de eerste reacties op het nieuwe regeerakkoord. Omdat er ook voor vrijwilligersorganisaties veranderingen aan komen hebben we besloten al wat informatie online te plaatsen.

In het nieuwe regeerakkoord staat nadrukkelijk vermeld (in de inleiding èn onder bestuur) dat er ruimte is voor initiatieven van bewoners en verenigingen. De right-to-challenge wordt met name genoemd! Onder deze kop staat ook de aparte situatie in krimpgebieden waar ‘ruimte voor experimenten met bijv clustering van voorzieningen’ is.

Hieronder staan de eerste bevindingen op het regeerakkoord:

  1. Vrijwilligers die werken met mensen in een afhankelijkheidsrelatie krijgen gratis VOG.
  2. Onbelaste vrijwilligersvergoeding gaat omhoog met 200 euro
  3. Vrijwilligers in schuldhulpverlening nemen ook een belangrijke plek in.
  4. Politie en brandweer krijgen extra ondersteuning in het werken met vrijwilligers
  5. Met zorgaanbieders, zorgverleners, verzekeraars en toezichthouders zetten we met schrapsessies fors in op minder bureaucratie en minder regels. Met gemeenten organiseren we ook een schrapsessie met vrijwilligers en mantelzorgers.
  6. Vrijwilligerswerk door nieuwkomers staat er ook in.
  7. Bij waardig ouder worden staat vrijwilligerswerk benoemd in de begroting.
  8. Het kabinet biedt ruimte aan initiatieven van burgers en verenigingen in de samenleving. In overleg met gemeenten willen wij daarom via een Right to challenge-regeling burgers en lokale verenigingen de mogelijkheid geven om een alternatief voorstel in te dienen voor de uitvoering van collectieve voorzieningen in hun directe omgeving. Daarbij gaat het om zaken als het onderhoud van een park, het beheer van sportvelden of andere maatschappelijke voorzieningen. Daarnaast gaan we samen met enkele gemeenten experimenteren met een recht op overname, waarbij lokale verenigingen of buurtbewoners het eerste recht krijgen om maatschappelijke voorzieningen over te nemen en de bijbehorende functie voort te zetten.

Regeerakkoord.2017.2021

Geplaatst in Publiek | Reacties uitgeschakeld voor Het nieuwe regeerakkoord, wat betekent het voor ons?

Nationaal Actieplan Open Overheid

Via de Landelijke Vereniging van Kleine Kernen is ons gevraagd om de aandacht te richten op een actieplan ‘Open Overheid’.

Met het actieplan Open Overheid zet Nederland zich in voor Open Overheid. In dit Actieplan staan de ambities van het kabinet en andere actiehouders beschreven. Het moet ertoe bijdragen dat overheidsorganisaties, maatschappelijke organisaties en burgers samen verder werken aan het verbeteren van een Open Overheid en daarmee aan een effectievere overheid, die burgers en maatschappelijke organisaties in een goede informatiepositie zet om gezamenlijk maatschappelijke vraagstukken aan te pakken.

Informatie over dit actieplan is te vinden op deze pagina.

Inmiddels is men ook van start gegaan met het consulteren van burgers. Dit gebeurt deels via een burgerpanel, maar ook via een online ideeënbus.  In deze ideeënbus vraagt men burgers naar hun ideeën en beleving rondom Open Overheid. Deze ideeën worden vervolgens meegenomen in de vorming van actiepunten in het nieuwe actieplan. De ideeënbus is via de volgende link te vinden: http://www.open-overheid.nl/ideeenbus-actieplan-inwoners/.

We vragen iedereen hier eens naar te kijken en waar mogelijk actief te participeren.

Geplaatst in Publiek | Reacties uitgeschakeld voor Nationaal Actieplan Open Overheid

Nieuwsbrief Netwerk Duurzame Dorpen februari 2017

Als bestuur wijzen we je graag op deze nieuwsbrief van Netwerk Duurzame Dorpen met informatie over nieuwe leden, activiteiten en andere interessante weetjes.

Netwerk Duurzame Dorpen februari 2017

Geplaatst in Publiek | Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief Netwerk Duurzame Dorpen februari 2017