Bestuur

Het bestuur van de ZHVKK bestaat uit zes personen:

Het bestuur komt acht keer per jaar bij elkaar. Met elkaar worden dan de dagelijkse gang van zaken besproken en plannen ontwikkeld om de vertegenwoordiging van de kleine kernen zo goed mogelijk uit te voeren. Het beleidsplan wordt jaarlijks aangepast en vastgesteld in september. In het voorjaar staat de algemene ledenvereniging op de agenda.

Het bestuur bespreekt eens per jaar haar beleid met een klankbordgroep, daarin zitten deskundigen met verschillende achtergronden en komend uit verschillende organisaties die betrokken zijn bij de leefbaarheid in de Zuid-Hollandse kleine kernen.

Nieuwe bestuursleden zijn zeker welkom. Hiermee vergroten we onze slagkracht.

Geïnteresseerd?

Neem contact met ons op via het contactadres op deze site.