Visie en doelen

De ZHVKK ziet een groot potentieel aan mogelijkheden om de leefbaarheid in de Zuid-Hollandse kleine kernen te verbeteren. De trend van steeds grootschaliger laat vele kleine initiatieven opbloeien. De vergrijzing kan een bron van activiteit en inspiratie zijn, mits daar de mogelijkheden toe geboden worden. De zorgbehoefte neemt af naarmate de actieve participatie van de senioren toeneemt. In de dorpen is de binding tussen de bewoners groter dan elders, een eigenschap dat een grote participatie in leefbaarheidactiviteiten kan mobiliseren. Jonge en nieuwe ondernemers zoeken naar vestigingsmogelijkheden. Voorzieningen kunnen door slimme combinaties in stand worden gehouden of zelfs terugkomen.

De ZHVKK ziet veel mogelijkheden en kansen om de leefbaarheid in de kleine kernen te verbeteren. Zij wil zich sterk maken voor de dorpsbewoners om de geboden kansen te kennen en aan te grijpen. Samen staan ze sterk, georganiseerd in dorpsorganisaties en deze krachten worden gebundeld in de ZHVKK. Veel innovaties op sociaal en technisch gebied vinden hun oorsprong op het platteland.  Door voortdurend actief op maatschappelijke ontwikkelingen in te spelen is er een grote creativiteit ontstaan van waaruit nieuwe initiatieven voortkomen. Deze dynamiek en innovaties zijn de kracht van het platteland.  De dorpsbewoners vinden via hun eigen organisaties steeds beter de weg naar lokale overheid en andere organisaties. Zij participeren graag in de ontwikkeling en uitvoering van beleid. Het motto meedenken en meedoen past hen precies. Een effectieve burgerparticipatie is een katalysator voor leefbare ontwikkelingen.

Doelstellingen ZHVKK

  1. Een netwerk zijn van goed functionerende dorpsorganisaties. Ondersteuning dorpsorganisaties om kwaliteit en professionaliteit te verhogen. Stimuleren van nieuwe dorpsorganisaties waar deze ontbreken.
  2. Katalysator zijn voor nieuwe ontwikkelingen en initiatieven die de leefbaarheid in de kleine kernen verhogen of in stand houden.
  3. Het stimuleren van een effectieve en duurzame burgerparticipatie in de kleine kernen.
  4. Promotie van de kracht en dynamiek die in de kleine kernen en hun dorpsorganisaties aanwezig is. Belangenbehartiging door voorwaardenscheppend beleid te stimuleren. Netwerken en samenwerken met organisaties die een stimulerende rol in de gewenste ontwikkelingen kunnen spelen.
  5. Coördinatie van en participatie in projecten die direct of indirect een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de kernen.

Bijgevoegd de discussienotitie ‘De toekomst van de ZHVKK’. Deze notitie zal definitief worden vastgesteld na bespreking in de ledenvergadering van het voorjaar 2018:

Discussienotitie De toekomst van de ZHVKK