Algemene Ledenvergadering d.d. 30 oktober 2019

Aanwezige leden:               

Wijkoverleg Rijsoord (Petra van Nes en Maarten van der Staay), Dorpsberaad Hoogblokland (Marga Huisman en Harold Hommerson), Dorpsraad Ooltgensplaat (Hans van der Schraaf, Monique van der Weijden en Heidi Mathijssen), Kernoverleg Nieuw Lekkerland (Kees Stam, M. Van der Weiden en Andre Hoogendoorn), Dorpsraad Dirksland (Jan Leenders) Belangenvereniging Langstraat e.o. (Annemieke Lemaire), Dorpsraad Heerjansdam (Wim van Vugt), Dorpsraad Stellendam (Adrie Tieleman) Dorpsraad Den Bommel (Rien Bakdaar) Stadsraad Oostdijk Nieuwendijk (Annelies Dammesbreen), Ons Tintestein (Piet Beukelman en Trijnie Jongejan), Dorpsraad Cromstrijen (Jan Reedijk en Dick Polderdijk), ZVKK (Hans van der Assem), LVKK (Leidy van der Aalst).

Aanwezig gemeenten:       

Gemeente Krimpenerwaard (Roel Cazemier), Gemeente Goeree Overflakkee (Anne Marijke Elema, Lilian Kreemer en Els Wegman)

Aanwezig ZHVKK:              

Ries Jansen (voorzitter), Angelique Pottuit-Latenstein van Voorst (secretaris), Erik Jonker (penningmeester), Jan Broekhuis (bestuurslid), Greet De Kooning-Hommes (bestuurslid/ lid vraagbaak), Joop Ridder (bestuurslid), Gert-Jan Jansen (lid vraagbaak), Marianne Verhoev (lid vraagbaak) Rauf Taraki. (potentieel bestuurslid), Bert Broekhuis (adviseur ZHVKK).

Verslag:                                Angelique Pottuit-Latenstein van Voorst

Spreker:                                Daan Markwat

Opening jaarvergadering

Voorzitter Ries Jansen opent de vergadering om 17.45 uur en heet iedereen van harte welkom. In heb bijzonder Leidy van der Aalst (LVKK) en Roel Cazemier (Gemeente Krimpenerwaard)
Vanwege files op de snelwegen zijn een aantal leden niet op tijd voor de vergadering. 

Goedkeuring verslag 19 juni 2018

Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd, met dank aan Angelique Pottuit.

Begin dit jaar is door de ZHVKK een grote bijeenkomst in het provinciehuis georganiseerd. Deze had een grote opkomst en werd goed gewaardeerd. Mede daarom is besloten om deze jaarvergadering door te schuiven naar het najaar. De ZHVKK heeft het belang van onze leden bij binnenlandse zaken onder de aandacht gebracht. Zij wil haar leden een hart onder de riem steken om door te gaan met activiteiten. Er zijn nog een aantal exemplaren van de nota kernendemocratie. Jeannette Baljeu heeft inmiddels een andere functie en het bestuur is in gesprek met haar opvolger. Ook is er goed overleg met de ambtelijke vertegenwoordigers Brandon Pauw en Joke Welsink, die al een tijd met het onderwerp kernendemocratei bezig zijn.  Het bestuurlijk jaarverslag wordt voor kennisgeving aangenomen.

Bestuurlijk jaarverslag 2018 – 2019

Het bestuurlijk jaarverslag geeft een overzicht van de activiteiten van het bestuur gedurende het afgelopen jaar. Er zijn geen vragen over het verslag, dat door de vergadering wordt vastgesteld.

Financieel jaarverslag 2018-2019 en begroting

Het financiële jaarverslag wordt door penningmeester Erik Jonker uitgedeeld en toegelicht. Erik geeft aan dat hij als POA (penningmeester op afstand) de financiën van de vereniging beheerd. Insteek is de contributie laag houden. De cijfers worden doorgenomen.
De rente is erg laag en de bankkosten zijn hoog. Bestuurskosten zijn veelal de reiskosten die de bestuurders maken. Twee dames uit Ooltgensplaat (Monique van der Weijden en Heidi Mathijssen) hebben de kas gecontroleerd en stellen voor de penningmeester te dechargeren. De vergadering verleent decharge aan de penningmeester en het bestuur voor het gevoerde beleid.

Voorzitter Ries Jansen geeft aan dat volgens het rooster van aftreden hijzelf, Jan Broekhuis en Angelique Pottuit aftredend en herkiesbaar zijn. De vergadering gaat akkoord met de herbenoeming.

Aangegeven wordt dat voor de continuïteit een groot deel van het bestuur tegelijkertijd herkiesbaar is. Ries Jansen geeft aan dat er nog een vacature is voor Geert Koster die naar het oosten van het land is verhuisd. Hij verzorgde de website en de nieuwsbrief. Rauf Taraki woont deze vergadering bij omdat hij zich aan het oriënteren is of hij dit wil overnemen.

De vergadering vraagt of er een functieomschrijving is met daarbij een globaal tijdsbestek wat met de functie gemoeid is. Voorzitter Ries Jansen geeft aan het een goed idee te vinden om een korte omschrijving van de functie op de website te plaatsen.

Bert Broekhuis
Voordat de voorzitter de vergadering sluit geeft hij aan dat Bert Broekhuis als adviseur jarenlang actief was voor de ZHVKK. Hij heeft nog niet officieel afscheid genomen. Bert krijgt kort het woord om zijn Europese ervaringen met de vergadering te delen.

Hij vertelt o.a. over het ontstaan van de LVKK, de relatie met de boerenleenbank (paralellen met de Rabobank) en de ervaringen in de plattelandsgebieden in het buitenland. (Europees plattelandsparlement).
De kracht zit hem in het samen oppakken van zaken door dorp en overheden.  Zijn hart blijft bij dorpen liggen en hij wenst eenieder veel succes met het stimuleren van dorpsbewoners.

Rondvraag en sluiting 

Angelique Pottuit vraagt aandacht voor het Kleine Kernen Spel.
Voorzitter Ries Jansen geeft aan dat het een interessant spel is waarin gekeken wordt naar de positie in eigen en bestuurlijke omgeving. Dorpsverenigingen ontdekken waar ze staan, wat in het contact met de gemeente heel nuttig kan zijn.
Hans van Assem van de Zeeuwse Vereniging van Kleine Kernen heeft het spel nu al een aantal keer met dorpsorganisaties gespeeld en kijkt er enthousiast op terug. Het spel duurt ongeveer 1 ½ uur.
Als vereniging ontvang je een vergoeding wanneer je het spel voor 1-1-2020 speelt vanuit de LVKK.
Leidy van der Aalst geeft aan dat het mensen activeert en stimuleert om ermee aan de slag te gaan. Het spel is ontwikkeld n.a.v. een onderzoek naar de veranderende functie van dorpsorganisaties (Tiny de Moor ) en wordt in het hele land gespeeld. Je krijgt zicht in je eigen rol en welke rol je wilt hebben. De ervaringen zijn erg positief. Als er organisaties zijn die het spel willen spelen kunnen zij zich bij Ries Jansen of Angelique Pottuit melden.

De voorzitter roept de aanwezigen op om op 23 november naar het Plattelandsparlement in Venhorst te komen. Een levendige bijeenkomst, waar in werkgroepen veel geleerd kan worden.
Hij sluit vervolgens de vergadering om 18.25 uur en wenst iedereen een smakelijk eten.
Om 19.30 uur wordt het programma vervolgd met een lezing van Daan Markwat (wethouder Goeree Overflakkee) over burgerparticipatie en de presentaties van de Dorpskrachtprijs 2019.

PAUZE

Jan Broekhuis opent om 19.50 uur het tweede deel van de vergadering

Als eerste geeft hij het woord aan de gastheer van vanavond Jan Meijster van Dorpsraad De Bommel. Deze vertelt dat er een vernieuwde dorpsraad is en een activiteiten kalender. 1 x per jaar worden de plannen voor het komende jaar besproken met diverse partijen. Trots zijn ze op Bommelbeach. Het is een mooie plek die door vrijwilligers wordt bijgehouden.
Ries Jansen krijgt het woord en geeft aan dat het provinciebestuur op het Malieveld is blijven hangen en is blij dat veel organisaties vertegenwoordigd zijn.
In het bestuurlijk jaarverslag is gesproken over de door Jeannette Baljeu uitgebrachte nota kernendemocratie. Het gemeentebestuur Goeree Overflakkee staat open voor initiatieven. Met de komst van de omgevingswet moeten burgers zelf verantwoordelijkheid nemen. De inspraak wordt een verplichting in de wet.
Het knelt bij de financiering en acceptatie. Kort na een fusie is inspraak soms lastig voor een gemeente omdat zij bezig zijn met eigen rollen en functies.
Er is onvrede rondom het functioneren van de democratie (populisme) en met elkaar moeten we daar een antwoord op formuleren.

Ries memoreert aan een artikel uit het NRC van september van Caroline de Gruyter.  Burgerraden zijn ingewikkelde vraagstukken. De politiek heeft soms geen oplossing, maar door besluiten van burgerraden kunnen zaken afgerond worden. In Ierland is een

In België wordt gebruik gemaakt van een regio parlement bij politiek gevoelige onderwerpen.

Burgerraden zijn zo oud als de wereld en geven besturen meer slagkracht.
Het is een onderwerp waar binnen de LVKK over nagedacht wordt. Politiek is teveel met zichzelf bezig en burgers voelen zich onvoldoende gehoord. Burgerraden biedt een kans aan het openbaar bestuur.

Jan Broekhuis introduceert Daan Markwat, wethouder Goeree Overflakkee die zich bezig houd met heden en toekomst van burgerparticipatie, waar hij na de presentaties van de drie dorpskrachtprijs genomineerden over zal vertellen.

De genomineerde verenigingen zijn:

Kernoverleg Nieuw Lekkerland
Projectnaam: Mission Belle B17-G memorial
Presentatie: Andre Hoogendoorn
Dorpsraad Ooltgensplaat
Projectnaam: Jeugdfaculteit O JAC
Presentatie: Monique van de Weijden en Heidi Mathijsen
presentatie door Monique van de Werf en Heidi Mathijssen uit Ooltgensplaat
Dorpsraad Stellendam: 
Projectnaam: Inrichting oude haven
Presentatie: Adrie Tieleman

Om 21.15 uur krijgt Daan Markwat het woord.

Hij heet iedereen welkom en is trots om gastgemeente te mogen zijn. Het format dat dorpsraden hun ideeen mogen pitchen is een mooi initiatief van de ZHVKK. Hier gaat een stimulerende werking vanuit.

Naast wethouder is hij lid van de Zuid Hollandse gemeenten en erfgoedlijn Goeree Overflakkee. Hij is zeer betrokken bij burgerparticipatie. Hoe organiseer je kern en buurtgericht werken? Goeree maakt gebruik van directe aanspreekpunten in de kernen, zo wordt veel informatie uitgewisseld.

De gemeente betaald de route en bekijkt hoe maximaal participatie gefaciliteerd kan worden. Door reuring op social media ontbreekt vaak de nuance. Dit kan voorkomen worden door vooraf het gesprek te hebben. In gesprek zijn en vooral ook blijven.

De KBB (?) zorgt ervoor dat de gemelde zaken integraal worden aangepakt. De dorpsraad heeft rechtstreeks toegang tot het bestuur.
De gemeente omarmt goede ideeën, maar moet wel wettelijke zaken regelen en op goede wijze communicatie voeren.

Na de prikkelende opmerkingen van voorzitter Ries Jansen geeft hij aan dat verplichte inspraak onvoldoende is. Er moet meer omheen georganiseerd worden.

In de omgevingswet worden zaken geregeld. Inwoners worden gestimuleerd om met ideeën te komen. De verantwoordelijkheid van organisaties moeten gestimuleerd worden.

De gemeente Goeree krijg vaak complimenten. Dit is leuk, maar niet altijd juist. Samenwerken moet je met elkaar doen. Faciliteren en adequaat reageren. Oppakken en afhandelen. Het is een proces van trial en errors. Er gaan zaken mis. Voor KBB-ers is het soms lastig om structuren te doorbreken. Er zijn wel steeds positieve resultaten en zo wordt met kleine stapjes vooruit gegaan.

Zelf op zoek naar hoe draagvlak voor beleid en uitvoering te krijgen.

Niet inwoners participatie, maar initiatieven participatie. Deze initiatieven van onderop stimuleren en zorgen voor financieringen. Goeree werkt met kern gebonden subsidies.

De eilandvisie is een vitale toekomst. Externe ontwikkelingen (vergrijzign, scholen, voorzieningenniveau) De gemeente weet niet alles, participatie om met elkaar de toekomstvisie vorm te geven.

Van belang is dat de gemeente betrouwbaar is: doen wat je zegt.

Afstemming aan de voorkant. Soms is er een spanningsveld. Er zijn wettelijke taken, wanneer deze worden uitgevoerd, communiceer dan daarover.

Streven is samenwerking met minder regels.

Samenvattend: participatie is van allemaal en met elkaar waken om het zo optimaal mogelijk in te zetten. Ga er op deze wijze mee door!

Naar aanleiding van dit betoog worden de volgende vragen gesteld:

  • Veel dorpsraden hebben een minder goed imago uit het verleden. Een kernwethouder/ ambtenaar werkt positief, maar bij de motieven van de dorpsraad worden weleens vraagtekens gezet.
    Daan geeft aan dat het dan ingezet wordt als een soort bliksemafleider van de gemeente. Er is geen pasklare oplossing, de dialoog blijft belangrijk
  • Vaak wordt door overheden de inspraak gezien als een verplicht nummer. Het plan ligt al vast en er wordt vooraf niet gepijld wat de mening van de burgers is. Daan geeft aan dat veel visies voor gebiedsontwikkeling in participatie gaan. Als het voor besluitvorming richting de gemeenteraad moet, dan moet de besluitvorming van burgers worden meegenomen.

Bij Goeree is er een participatief project voor de gemeenteraad. De raad wil ook niet geconfronteerd worden met iets waar ze ja tegen moeten zeggen.

  • Qua beleidsvorming krijgt men de indruk dat de ZHVKK wel wil dat de kernen hierbij betrokken worden, hoe verhoud zich dat tot de visie van de gemeente?

Daan geeft aan dat projecten en financiering wel om input wordt gevraagd (gevraagd en ongevraagd) Bv bij omgevingsvisie zijn dorpsraden van belang.

Binnen het bestuur van de ZHVKK zal dit onderwerp op de agenda blijven staan.

Daan Markwat wordt bedankt voor zijn toelichting en de jury wordt naar voren gehaald.

Dorpsraad Den Bommel was vorig jaar de winnaar van de Dorpskrachtprijs van de Zuid Hollandse Vereniging voor Kleine Kernen. Dit jaar vielen drie initiatieven uit dorpsgemeenschappen in de prijzen. De kinderfaculteit uit Ooltgensplaat met een project voor oudere jeugd, het project Oude Haven van de dorpsraad uit Stellendam en Nieuw Lekkerland dat een monument heeft opgericht voor een verongelukte B17 bommenwerper met de naam van het vliegtuig Mission Belle. De jury prees de ingezonden projecten voor hun uitzonderlijke bijdrage aan de leefbaarheid in de betreffende dorpen en de inspanningen van de vele vrijwilligers voor het realiseren van deze projecten. Juryleden Marianne Verhoev en Gert Jan Jansen hadden het moeilijk om een onderscheid te maken, met de geldprijzen die aan de verkiezing  verbonden zijn. Uiteindelijk ging Nieuw Lekkerland met € 600,- terug naar de Alblasserwaard, op de “voet gevolgd” door Stellendam en Ooltgensplaat.

de drie prijswinnaars Nieuw Lekkerland, Stellendam en Ooltgensplaat met in het midden achteraan juryleden Marianne Verhoev en Gert Jan Jansen

Dit bericht is geplaatst in Publiek. Bookmark de permalink.