Het nieuwe regeerakkoord, wat betekent het voor ons?

Via ons netwerk kregen we vandaag al de eerste reacties op het nieuwe regeerakkoord. Omdat er ook voor vrijwilligersorganisaties veranderingen aan komen hebben we besloten al wat informatie online te plaatsen.

In het nieuwe regeerakkoord staat nadrukkelijk vermeld (in de inleiding èn onder bestuur) dat er ruimte is voor initiatieven van bewoners en verenigingen. De right-to-challenge wordt met name genoemd! Onder deze kop staat ook de aparte situatie in krimpgebieden waar ‘ruimte voor experimenten met bijv clustering van voorzieningen’ is.

Hieronder staan de eerste bevindingen op het regeerakkoord:

 1. Vrijwilligers die werken met mensen in een afhankelijkheidsrelatie krijgen gratis VOG.
 2. Onbelaste vrijwilligersvergoeding gaat omhoog met 200 euro
 3. Vrijwilligers in schuldhulpverlening nemen ook een belangrijke plek in.
 4. Politie en brandweer krijgen extra ondersteuning in het werken met vrijwilligers
 5. Met zorgaanbieders, zorgverleners, verzekeraars en toezichthouders zetten we met schrapsessies fors in op minder bureaucratie en minder regels. Met gemeenten organiseren we ook een schrapsessie met vrijwilligers en mantelzorgers.
 6. Vrijwilligerswerk door nieuwkomers staat er ook in.
 7. Bij waardig ouder worden staat vrijwilligerswerk benoemd in de begroting.
 8. Het kabinet biedt ruimte aan initiatieven van burgers en verenigingen in de samenleving. In overleg met gemeenten willen wij daarom via een Right to challenge-regeling burgers en lokale verenigingen de mogelijkheid geven om een alternatief voorstel in te dienen voor de uitvoering van collectieve voorzieningen in hun directe omgeving. Daarbij gaat het om zaken als het onderhoud van een park, het beheer van sportvelden of andere maatschappelijke voorzieningen. Daarnaast gaan we samen met enkele gemeenten experimenteren met een recht op overname, waarbij lokale verenigingen of buurtbewoners het eerste recht krijgen om maatschappelijke voorzieningen over te nemen en de bijbehorende functie voort te zetten.

Regeerakkoord.2017.2021

Geplaatst in Publiek | Reacties uitgeschakeld voor Het nieuwe regeerakkoord, wat betekent het voor ons?

Nationaal Actieplan Open Overheid

Via de Landelijke Vereniging van Kleine Kernen is ons gevraagd om de aandacht te richten op een actieplan ‘Open Overheid’.

Met het actieplan Open Overheid zet Nederland zich in voor Open Overheid. In dit Actieplan staan de ambities van het kabinet en andere actiehouders beschreven. Het moet ertoe bijdragen dat overheidsorganisaties, maatschappelijke organisaties en burgers samen verder werken aan het verbeteren van een Open Overheid en daarmee aan een effectievere overheid, die burgers en maatschappelijke organisaties in een goede informatiepositie zet om gezamenlijk maatschappelijke vraagstukken aan te pakken.

Informatie over dit actieplan is te vinden op deze pagina.

Inmiddels is men ook van start gegaan met het consulteren van burgers. Dit gebeurt deels via een burgerpanel, maar ook via een online ideeënbus.  In deze ideeënbus vraagt men burgers naar hun ideeën en beleving rondom Open Overheid. Deze ideeën worden vervolgens meegenomen in de vorming van actiepunten in het nieuwe actieplan. De ideeënbus is via de volgende link te vinden: http://www.open-overheid.nl/ideeenbus-actieplan-inwoners/.

We vragen iedereen hier eens naar te kijken en waar mogelijk actief te participeren.

Geplaatst in Publiek | Reacties uitgeschakeld voor Nationaal Actieplan Open Overheid

Nieuwsbrief Netwerk Duurzame Dorpen februari 2017

Als bestuur wijzen we je graag op deze nieuwsbrief van Netwerk Duurzame Dorpen met informatie over nieuwe leden, activiteiten en andere interessante weetjes.

Netwerk Duurzame Dorpen februari 2017

Geplaatst in Publiek | Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief Netwerk Duurzame Dorpen februari 2017

“DE EXPERTS WONEN IN DE DORPEN”

Gastvrije en informatieve bijeenkomst tussen bestuurders LVKK,  actieve inwoners Giessenburg, wethouder Giessenlanden en vertegenwoordigers Ministerie BZK, afdeling Democratie en Burgerschap 

Het begint zoals René Baghus (BZK) bij de opening van de middag zei, een mooie traditie te worden: de ontvangst van de vertegenwoordigers van de afdeling Democratie en Burgerschap delegatie uit Den Haag door bestuursleden van de LVKK én actieve inwoners uit een dorp of kern. Was het vorig jaar Eethen (NB) waar de ontmoeting plaatsvond, dit keer zetten de medewerkers van Dorpskamer Giessenburg (ZH) de deuren wijd open. vanuit het bestuur van de Dorpskamer waren dit Margot Timmerman, Marja Blom en Melanie Ackermans; met daarnaast Ben Vonk (Dorpsraad) en Ben Klieverik (Omnisportvereniging); vanuit de gemeente Giessenlanden sloot wethouder Elisabeth van Leeuwen aan en vanuit de Zuid-Hollandse Vereniging van Kleine Kernen was voorzitter Ries Jansen aanwezig.

Elisabeth van Leeuwen geeft in een kort exposé weer hoe de rol vanuit de overheid steeds meer faciliterend wordt en hoe er steeds meer in nauw contact tussen gemeenten en dorpen en inwoners gewerkt wordt. Juist het proces waar Giessenlanden zich in bevindt – het samengaan met Molenwaard – waarbij een gemeente zal ontstaan met 20 dorpen, vraagt in de optiek van de wethouder om kerngericht werken. “Je hoort het zo vaak om je heen: De overheid moet loslaten. En natuurlijk, dat moet ook gebeuren. Maar soms moet je elkaar juist vasthouden.” Zij schets hoe Noordeloos is begonnen met een pilot om te gaan werken met een dorpsraad. Dit wilde de gemeente ook in overige dorpen stimuleren. Gedacht werd aan een periode van vier jaar om dit te realiseren. Het ging veel en veel sneller. “Die nieuwe rol die van ons als bestuur gevraagd wordt, vraagt om korte lijnen, nauwe contacten.” Dat betekende dat medewerkers ook anders moesten gaan werken en een opleiding gevolgd hebben. Er is een onafhankelijke dorpsverbinder en binnen de gemeente zijn 2 contactambtenaren die zaken kunnen terugkoppelen. Alhoewel de dorpen over een rijk verenigingsleven beschikten, zijn de dorpsorganisaties relatief nieuw. “Wij vinden het belangrijk dat deze niet gekozen worden, geen politieke binding hebben en geen bestuurslaag vormen.” Tinie te Dorsthorst (vicevoorzitter LVKK) die deze dag voorzitter Leidy van der Aalst (wegens ziekte afwezig), vervangt: “De experts wonen in de dorpen. Het is prachtig dat je dit kunt faciliteren.”

Ben Vonk (Dorpsraad) vertelt hoe voor Giessenburg met een kleine 5.000 inwoners, de noodzaak van een dorpsorganisatie gevoeld werd toen de bibliotheek verdween; er steeds meer sprake was van een terugtredende overheid en zowel dorp als gemeente blij waren met een organisatie die de specifieke belangen van het dorp ging behartigen zonder een politieke club te zijn. Een van de eerste projecten die de Dorpsraad oppakte was de Dorpskamer, gerund door vrijwilligers. Hier konden ook weer boeken geleend worden. Veel aandacht is er voor faciliteiten voor de jeugd zoals een sportkooi, een gedraineerd trapveldje.

Een eerder gestrand plan voor een sportpark kon mede door de Dorpsraad worden vlot getrokken, zodat er de komende jaren gewerkt wordt aan een Sporthal, een nieuwe voetbalkantine en veel meer faciliteiten komen. Het Sportpark omhelst een project
van 8 miljoen euro, waarbij het naast sportfaciliteiten ook gaat om veilige fietspaden en verlichting. Evenals in veel andere dorpen en kernen is ook hier hard getrokken aan de realisatie van een glasvezelnetwerk. Diverse leden van de Dorpsraad hebben meegewerkt aan de woonvisie voor Giessenburg. Een aandachtspunt daarbij is het tekort aan aantrekkelijke, betaalbare woonruimte voor jongeren. Margot Timmerman (Dorpskamer) vertelt over de aanloop naar de Dorpskamer, een plek waar maatschappelijk activiteiten plaatsvinden en waar ook een deel van de boeken en dvd’s uit de oude bibliotheek geleend kunnen worden (zonder registratie). Eind 2015 kon de Dorpskamer, dankzij inspanningen van veel vrijwilligers en het bedrijfsleven, als gezellige, zelfstandige ruimte van gebouwencomplex De Til, opengaan. Er is een breed spectrum aan activiteiten zoals taallessen voor statushouders, een haak- en breicafé en een repaircafé. De Dorpskamer heeft een mantelzorgtrefpunt met info-avonden over de Wmo en thuiszorg, biedt schaakles voor basisschoolleerlingen en heeft een vanuit jongeren geïnitieerd café, speciaal voor autistische kinderen in de leeftijd van 15 – 18 jaar en een speelkamer voor kinderen, bijvoorbeeld met het syndroom van Down. Ook zijn er veel jaarlijkse activiteiten. Vermelding verdient de uitreiking van de Gouden Prikstok!
Al deze activiteiten kunnen gedaan worden dankzij vrijwilligers. Vraag daarbij is: hoe lang nog? De ideeën voor nieuwe activiteiten bij het bestuur zijn talrijk, maar de realiteit is dat de spoeling van vrijwilligers dunner wordt. Mensen hebben het druk, de overheid vraagt van ons steeds meer inzet als het gaat om mantelzorg, zelfredzaamheid. En met een dorp dat een rijk verenigingsleven heeft dat ook veel vrijwillige inzet vraagt, is het lastig om de activiteiten van de Dorpskamer op het huidige niveau te houden. De Open Eettafel moest om die reden al stilgelegd worden.

Tinie te Dorsthorst beaamt hoe jammer dit is en hoe waardevol het werk van vrijwilligers is: “Elke euro die je uitgeeft aan een vrijwilliger, betaalt zich 14 keer uit.”
Ries Jansen (Zuid-Hollandse Vereniging van Kleine Kernen) vertelt hoe in Zuid-Holland recent de Dorpskrachtprijs uitgereikt kon worden aan Goudswaard voor de herstart van dorpsvereniging ‘De Coorndijk’. Hier heeft de provinciale vereniging nog wel wat werk te verrichten, want “in Zuid-Holland is het vooral de Randstad die telt, het platteland is niet erg bekend”. De organisatiegraad van dorpen probeert de vereniging te verhogen door het geven van good practises en het organiseren van bijeenkomsten samen met de provincie en de VNG. “Wij hopen dat de houding zoals we die ervaren bij ‘De Coorndijk’ ook overgenomen wordt door kleine kernen in meer verstedelijkte gebieden en dat mensen ook hier trots zijn op hun eigen leefgebied.

Na de excursie door het dorp geeft Koos Mirck (LVKK) een toelichting op de uitvoering van het activiteitenplan 2017 (zie bijlage). Een van de moeilijk bereikbare groepen zijn jongeren. Eric Stokkink (BZK) geeft aan dat ook hier best practises inspirerend kunnen zijn. “Deel succesvolle projecten, maak een top 3 van voorbeelden die jongeren aanspreken omdat ze aansluiten bij hun wereld, bijvoorbeeld omdat ze uitgaan van gaming.
In het gesprek naar aanleiding van de middag en presentatie van Koos Mirck geeft René Bagchus
voor het toekomstige beleid een aantal aandachtspunten mee:

 • Zorg ervoor dat dat wat is ontwikkeld ook elders / landelijk uitgevent wordt.
 • Leg focus, prioriteer, beperk je tot enkele thema’s. Wat is nu écht belangrijk?
 • Bedenk wanneer iets (kwalitatief) geslaagd is (denk hierbij aan vliegwielwerking, uitrollen en zichtbaarheid).
 • Belangrijk is, blijft en wordt steeds sterker: de democratische vernieuwing. “De van -> naar beweging”. Dit raakt alle beleidsthema’s. Activiteiten gaan ergens over. De wijze waarop ze ontstaan, samen gedeeld worden, gezamenlijk verder gebracht worden, doet ertoe. Stimuleer de participatieve kant.

Verslag van de bijeenkomst op 31 augustus in de Dorpskamer Giessenburg.
Aanwezig waren:

Ministerie van BZK:

 • René Bagchus, directeur Democratie en Burgerschap.
 • Eric Stokkink, hoofd afdeling Democratie.
 • Koos Steenbergen, beleidsmedewerker Democratie en Burgerschap.

LVKK:

 • Geert Hoogeboom, secretaris.
 • Jan Boer, penningmeester.
 • Tinie te Dorsthorst, vicevoorzitter.
 • Ruud de Jong, DB-lid.
 • Koos Mirck, bestuurssecretaris, projectleider.
 • Petra Versluis; communicatiemedewerkster LVKK.

ZHVKK (Zuid Hollandse Vereniging van Kleine Kernen)

 • Ries Jansen, voorzitter.

Giessenburg

 • Margot Timmerman (Bestuur Dorpskamer; activiteiten).
 • Marja Blom (Bestuur Dorpskamer; bibliotheek).
 • Melanie Ackermans (Bestuur Dorpskamer; Sociaal Team Giessenlanden).
 • Ben Vonk (Dorpsraad).
 • Ben Klieverik (Omnisportvereniging) .

Gemeente Giessenlanden

 • Elisabeth van Leeuwen, wethouder.
Geplaatst in Publiek | Reacties uitgeschakeld voor “DE EXPERTS WONEN IN DE DORPEN”

Jurering Dorpskrachtprijs 2017

Op woensdag 21 juni 2017 is in Ooltgensplaat de Dorpskrachtprijs Zuid-Holland 2017 toegekend en uitgereikt. Dat gebeurde in aansluiting op de jaarvergadering van de Zuid-Hollandse Vereniging van Kleine Kernen (ZHVKK)die werd gehouden in het multifunctioneel centrum.

Er waren dit jaar drie inzendingen die mondeling en met een PowerPointpresentatie

werden toegelicht. Achtereenvolgens waren dat:

 1. De herstart van dorpsvereniging “De Coorndijk” in Goudswaard;

Boeiend werd enerzijds in beeld gebracht hoe een vereniging een crisis kan overwinnen, veroorzaakt door het handelen van één bestuurslid en het ontbreken van middelen om dat bij te sturen. Vervolgens kwam aan de orde welk een invloedrijke positie een groep actieve en goed samenwerkende leden in de lokale en regionale samenleving kan opbouwen. Daarbij werd speciaal ingezoomd op het project tot (her-)inrichting van de Leenheerenpolder in Goudswaard, waarbij de dorpsvereniging een groot deel van de bevolking weet te betrekken. Tijdens de presentatie werd ook  verteld over andere projecten waar de vereniging bij betrokken is geweest, zoals bij de invulling van groen en ruimte bij een woningbouwproject, de uniformering van de openbare verlichting en de gebiedsagenda van de Hoekse Waard.

 1. De realisatie van dorpshuis De Zwanenburcht in Zwammerdam.

De jarenlang leegstaande basisschool is door inwoners van Zwammerdam –in samenwerking met de gemeente Alphen aan den Rijn – omgebouwd tot een multifunctioneel gebouw voor het hele dorp. De bestaande verenigingen in het dorp hadden allemaal te maken met onvoldoende accommodaties. Voor het beheer is een stichting opgericht, die niet alleen maakt dat de verenigingen beter kunnen functioneren, maar die ook nieuwe activiteiten mogelijk maakt. Tijdens de presentatie worden voorbeelden gegeven van de verschillende gebruikers van de accommodatie en welke activiteiten worden ontplooid.

 1. De realisatie van het speelpark Hoge Boezem in Nieuw-Lekkerland.

Vrij centraal in het dorp Nieuw-Lekkerland lag een speelpark dat ‘vergeten’ werd en daardoor eerder een plek werd om te mijden dan om te gebruiken. De Stichting Bevordering Leefbaarheid heeft bewoners, gemeente, de aanwezige Brede School en andere instanties bij elkaar gebracht om gezamenlijk een park te ontwikkelen, in te richten en te beheren, waar alle bevolkingsgroepen, van kinderen tot bejaarden graag naar toe gaan en zich thuis voelen.

De jury heeft vastgesteld dat het om drie zeer waardevolle projecten gaat, die op grond van de gebruikte waarderingsmethodiek uitkomen op een cijfer, waarvoor je je vroeger niet hoefde te schamen als het op je rapport stond. De projecten waren in die zin moeilijk vergelijkbaar omdat ze andersoortig waren. Gaat het in het ene geval om het functioneren van een vereniging binnen het totaal van de lokale samenleving, gaat het in het andere geval om het opzetten en functioneren van één herkenbaar object binnen die samenleving. Samen onderscheiden die projecten zich door hun structurele oogmerk weer van het derde voorstel, dat zich heel specifiek richt op het creëren van een specifieke voorziening, dat aan de andere kant natuurlijk ook een blijvend karakter wil krijgen.

Lastig dus, om te vergelijken, terwijl dat toch moest gebeuren om tot een eindresultaat te komen.

De projecten ontlopen elkaar niet als het gaat om het erbij betrekken van andere partijen.  De verschillen waren minimaal als het gaat om de vraag of ze bijdragen aan de leefbaarheid dan wel of ze bindend werken voor de dorpsbewoners onderling. In Nieuw-Lekkerland sprong de projectmatige aanpak en de haalbaarheid er positief uit. Daarentegen werd de leefbaarheidswinst en de onderlinge binding van Goudswaard weer net iets hoger gewaardeerd. Dat laatste gold ook voor Zwammerdam, maar daar werden de factoren innovatie en inspiratie weer iets lager ingeschat.

Na weging van alle waardering kwam er – met zeer minimale onderlinge verschillen – uiteindelijk een rangorde te voorschijn.

1e prijs . Goudswaard:                                  € 600

2e prijs. Nieuw-Lekkerland:                        € 300

3e prijs: Zwammerdam                                 € 150.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De prijzen werden staande de vergadering uitgereikt door de jury. Alle deelnemers toonden zich daarmee content.

 

De volgende morgen was op de website http://www.coorndijk.nl/news/ te lezen:

Informatie over de jury en over de beoordeling

De jury bestond net als in 2016 uit Marianne Verhoev en Gert Jan Jansen. Zij zijn allebei lid van de zgn. klankbordgroep / vraagbaak van de ZHVKK en hebben hun sporen verdiend in het openbaar bestuur. Marianne als raadsgriffier in Lisse en Krimpen aan den IJssel; Gert Jan als secretaris van de Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten. Zij wonen – maar dat is toeval – allebei in de stad Gouda.

Het derde jurylid, Greet de Kooning-Hommes uit Goedereede, moest op het laatste moment om gezondheidsredenen afzeggen.

De jury vond het jammer dat zij –anders dan vorig jaar –  niet tevoren beschikte over een beschrijving van alle ingediende projecten. Dat maakte dat de beoordeling bepaald moest worden in een (vanwege het late uur) zo kort mogelijk beraad in aansluiting op de presentaties. Daarbij is vanzelfsprekend toepassing gegeven aan de door de ZHVKK geformuleerde criteria en de bijbehorende wegingsfactoren. Dat is gelukt, maar de jury had graag meer bagage gehad, die op bepaalde aspecten door het stellen van aanvullende vragen meer helderheid had kunnen geven.

Geplaatst in Publiek | Reacties uitgeschakeld voor Jurering Dorpskrachtprijs 2017

Landelijke Dorpsvernieuwingsprijs 2017

Met de Dorpsvernieuwingsprijs ondersteunt de LVKK een dorp waarvan de bewoners actief werken aan het realiseren van eigen voorzieningen. Voorzieningen die belangrijk zijn voor de leefbaarheid van het dorp omdat ze bijdragen aan duurzaamheid, getuigen van visie op langere termijn, innovatief zijn, of bijdragen aan een groter netwerk met bovendorpse belangen. Bijgevoegd overzicht met criteria biedt duidelijkheid. Aan de Dorpsvernieuwingsprijs is een geldbedrag verbonden van €2500 voor de winnaar en €1000 en €500 voor de dorpen die op de tweede en derde plaats eindigen.

Wil u uw dorp aanmelden? Download dan op de website van de LVKK het aanmeldformulier. Aanmeldingen moeten uiterlijk 7 maart 19.00 uur binnen zijn en verlopen via uw eigen provinciale vereniging.

Wordt uw dorp winnaar? Dan brengt dat naast het geldbedrag waarmee een initiatief verder ondersteund kan worden, publiciteit, inspireert u andere dorpen en neemt u deel aan de Europese Dorpsvernieuwingsprijs!

Hieronder een paar belangrijke documenten:

Opzet en informatie

Criteria

Aanmeldingsformulier

Geplaatst in Publiek | Reacties uitgeschakeld voor Landelijke Dorpsvernieuwingsprijs 2017

Nieuwe democratie met ‘Code Oranje’?

Op 26 oktober is onderstaande stuk gepubliceerd in het NRC. Het lijkt de activiteiten en doelstellingen van de ZHVKK goed te ondersteunen. Het bestuur zal kijken op welke wijze optimaal aansluiting kan worden gevonden bij deze zienswijze.

(bron NRC 26-10-2016)

Geplaatst in Publiek | Reacties uitgeschakeld voor Nieuwe democratie met ‘Code Oranje’?

Juryrapport Dorpskrachtprijs 2016

600 jaar Dirksland: 3e plaats

Voorgelegd door de Dorpsraad is een overzicht van programma-onderdelen van een viering die inmiddels achter de rug is. Daarvan onderdeel zijn activiteiten die in een normaal jaar ook plaats vinden. Uit de presentatie bleek dat het programma tot stand gekomen is na overleg met diverse groeperingen en instanties. Op het oog vrij traditioneel. Een projectaanpak is niet gevolgd.

De eenmaligheid springt naar voren. Het is geen investering in de toekomst van het dorp.

Daarmee wordt niets onaardigs gezegd over de festiviteiten, die zonder twijfel heel gezellig zijn geweest bijvoorbeeld bij het optreden van Way Beyond, de eigen pop-rock coverband uit Dirksland, of de orgelestafette, de jaarmarkt van de Gereformeerde Gemeente, de Amicitia Kids en het Flakkees piratenkoor.

Te waarderen is het feit dat Dirksland zich heeft verzoend met de status van kleine kern. Anderhalf jaar terug was dit nog een zelfstandige gemeente. Nu is het de kleinste kleine kern met een eigen ziekenhuis.

Verenigingsgebouw Tintestein: 2e plaats

De Stichting Ons Tintestein is –in goede samenwerking met de gemeente Westvoorne- bezig om:

In 2017 een verenigingsgebouw te realiseren; waar alle verenigingen uit Tinte terecht kunnen en waar ook een winkeltje komt. Doel is het vergroten van de leefbaarheid in Tinte. Voor de jury is het nu niet te beoordelen of dat gaat lukken, omdat eerst het gebouw verbouwd wordt en daarna pas de invulling plaats zal vinden. Om het samenwerkingsgevoel te steunen is er een Nieuwsbrief (nr. 1 in juli 2016) en een projectbord. Er wordt ook gevraagd om een logo te ontwerpen.

bord-tinteDuidelijk is dat de burgers wel zelf de handen uit de mouwen moeten steken.

Wat gemist wordt, is een korte schets van het specifieke probleem van Tinte. Een nuttig project, dat waardering en financiële steun verdient. Er spreekt dorpskracht uit.

 

 

Dorpskamer Giessenburg: 1e plaats

Dit project straalt in zijn beschrijving degelijkheid en breedheid uit. Men is duidelijk een fase verder dan in Tinte. Het begint met een probleemstelling. De gemeente Giessenburg besluit om een plaatselijke voorziening te sluiten, maar blijkt wel bereid om heel actief mee te werken aan een nieuwe voorziening, die meer stoelt op zelfwerkzaamheid van de inwoners, maar toch ook de bibliotheekfunctie overeind houdt. Een twintigtal bedrijven heeft in natura of in geld meegeholpen aan de totstandkoming van de dorpskamer; het wordt blijkbaar breed gedragen.

Er wordt een breed scala aan activiteiten opgezet, laagdrempelig, gratis toegankelijk en voor alle leeftijdscategorieën. Doel van al deze activiteiten is het bevorderen van de leefbaarheid in de kern. Vrijwilligers zijn natuurlijk de basis en dat mes snijdt aan twee kanten. De activiteiten zijn niet alleen traditioneel (kerstavond, haak- en breicafé) maar ook wordt ingespeeld op aspecten van de samenleving die niet oude-jongens-krentenbrood zijn, zoals de ontmoeting met vluchtelingen en het auticafé.

Als dit structureel lukt is sprake van extra dorpselan. Dan is Giessenburg er alleen maar op vooruit gegaan.

img_9542kopie

Geplaatst in Publiek | Reacties uitgeschakeld voor Juryrapport Dorpskrachtprijs 2016

Jaarbijeenkomst Zuid-Hollandse Vereniging van Kleine Kernen

Op woensdagavond 28 september werd in Oud Alblas tijdens de jaarbijeenkomst van de Zuid Hollandse vereniging voor Kleine Kernen de Dorpskrachtprijs 2016 uitgereikt. Een geldprijs voor het meest geslaagde project ter verbetering van de leefbaarheid in kleine gemeentelijke kernen.

img_9520

 

Een eerste prijs van € 600,- ging naar het project De Dorpskamer van de dorpsraad Giessenburg. Een stichting ter bevordering van de leefbaarheid in de gemeente Giessenburg.

img_9553

De tweede prijs van € 300,- ging naar het project Ons Tintestein in de gemeente Westvoorne. De realisering van een nieuw verenigingsgebouw in de kern Tinte.

img_9551

De derde prijs van € 150,- werd verdiend met het project 600 jaar Dirksland; voor en door Dirkslanders, in de gemeente Goeree-Overflakkee.

 

img_9548

 

img_9526

De prijzen werden uitgereikt door de juryleden Marianne Verhoev, griffier van de gemeente Lisse en Gert Jan Jansen, oud secretaris van de Vereniging Zuid Hollandse Gemeenten.

img_9538

 

 

Tijdens de goedbezochte bijeenkomst werd door voorzitter en oud burgemeester Ries Jansen gepleit voor meer aandacht van gemeentebesturen voor de kleine kernen in de provincie. “Door de voortdurende fusies worden gemeenten steeds groter, maar de inwoners blijven in dezelfde woonkernen, met hun noden en wensen voor hun leefomgeving”.

Als gastspreker trad Sophieke Klaver op van de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij.

img_9521

Een organisatie, die in de afgelopen jaren een groot aantal buurt en wijkorganisaties heeft geholpen leefbaarheidsprojecten te realiseren. Het woord samenwerken stond in alle bijdragen centraal in de presentaties op deze informatieve bijeenkomst. Juist in deze tijd, waarbij de discussie veel over de identiteit van mensen wordt gesproken zijn de gepresenteerde projecten belangrijke hulpmiddelen voor de stimulering van de cohesie in de diverse dorpsgemeenten van Zuid Holland. Zo betoogde voorzitter van de Zuid Hollandse vereniging voor Kleine Kernen in Oud Alblas.

img_9528

Volgend jaar oktober zal op dit thema een grote conferentie van de EU plaatsvinden in Brabant met vertegenwoordigers van vrijwel alle lidstaten.

 

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de secretaris van de ZHVKK Angélique Pottuit

 • Zuid-Hollandse Vereniging voor Kleine Kernen
 • P.a. Schuwacht 84
 • 2941 EV Lekkerkerk
 • Mobiel 06 28875927
 • mailen naar: zhvkk@hotmail.com
Geplaatst in Publiek | Reacties uitgeschakeld voor Jaarbijeenkomst Zuid-Hollandse Vereniging van Kleine Kernen

Hoogheemraadschap Schieland Krimpenerwaard heeft jaarlijks budget voor burgerinitiatieven

hhsk-logo

Het Hoogheemraadschap Schieland Krimpenerwaard ( HHSK ) heeft tegenwoordig evenals de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij een jaarlijks budget voor burgerinitiatieven. Projecten van dorpsorganisaties passen meestal in de termen voor toekenning van steun of subsidie. Via hun website kan de aanvraag ingediend worden. Vervolgens maakt de afdeling communicatie van de HHSK een collegeadvies. Dat bestuur van het Hoogheemraadschap maakt dan een keuze uit de aanvragen. Onder motto: niet geschoten, altijd mis; kunnen dorpsorganisaties in het werkgebied van de HHSK aanvragen.

http://www.schielandendekrimpenerwaard.nl

Geplaatst in Publiek | Reacties uitgeschakeld voor Hoogheemraadschap Schieland Krimpenerwaard heeft jaarlijks budget voor burgerinitiatieven