Versterking democratie in dorpen, wijken en buurten in Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland is voor de versterking van democratie in dorpen, wijken en buurten. De mogelijkheden daarvoor staan in een handreiking die gedeputeerde Jeannette Baljeu tijdens het Open Huis Winterfestival heeft aangeboden aan de voorzitter van de Zuid-Hollandse Vereniging van Kleine Kernen, Ries Jansen. De handreiking wordt ter inspiratie eveneens gedeeld met de Zuid-Hollandse gemeenten.

 “Als provincie zien we dat veel gemeenten al nadrukkelijk nadenken over het verkleinen van de afstand tussen gemeente en gemeenschap en zij zetten daarin belangrijke stappen. Vanuit provinciaal perspectief leveren wij hier graag een bijdrage aan door middel van deze handreiking. Sterke gemeenschappen vormen namelijk een sterke gemeente en daarmee ook een sterke provincie”, aldus gedeputeerde Jeannette Baljeu.

Kernenbeleid en participatie

De handreiking is overhandigd aan de Zuid-Hollandse Vereniging van Kleine Kernen, omdat zij als kenniscentrum op het terrein van kernenbeleid en participatie een belangrijke rol spelen in de agendering. “Wij zijn enorm blij met de door de provincie opgestelde handreiking. Het schept een mooi beeld van de mogelijkheden die gemeenten hebben en zet het thema kernenbeleid en participatie op de agenda”, aldus Ries Jansen. De timing van deze handreiking is niet toevallig: de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 vormen voor de gemeente(politiek) het moment om na te denken over de staat van de lokale democratie.

Handreiking

De handreiking kernendemocratie besteedt aandacht aan democratische ontwikkelingen, de mogelijkheid om bestuurscommissies in te stellen, praktijkvoorbeelden en algemene suggesties voor het betrekken van inwoners bij het kernenbeleid. Bij de ontwikkeling van de handreiking is nauw contact geweest met gemeenten en ervaringsdeskundigen. Deze contacten vormen de basis voor de handreiking. De provincie zal de handreiking actief agenderen en hieraan aandacht geven tijdens bijeenkomsten en evenementen. Hieronder is de handreiking te vinden:

Handreiking kernendemocratie online versie

Geplaatst in Publiek | Reacties uitgeschakeld voor Versterking democratie in dorpen, wijken en buurten in Zuid-Holland

Verklaring van Venhorst

De drie grote overkoepelende organisaties van plattelandsbewoners in Europa hebben in november in Brussel de resultaten van het ERP aangeboden en besproken.

Het resultaat hiervan is de Verklaring en het Rural Manifest (uit 2015; in 2017 geactualiseerd) met als doel de Europese instellingen te beïnvloeden opdat er na 2020 serieuze aandacht is voor de versterking van het Europese platteland middels initiatieven van onderop. Mede door continuering van Leader/ CLLD etc.

bijgevoegd het document

ERP2017 Venhorst Verklaring Nederlands

Geplaatst in Publiek | Reacties uitgeschakeld voor Verklaring van Venhorst

Vitale dorpen van Drechterland: ‘Een feest voor de lokale democratie’

De vitale dorpen van Drechterland: ‘Een feest

voor de lokale democratie’

Bron: VNG Magazine 17 – 2017

Auteur: Marten Muskee | Beeld: Jiri Büller

Twee jaar heeft de gemeente Drechterland gewerkt aan het project Vitale dorpen. In acht dorpskernen maakten de inwoners dorpsplannen waarvoor de gemeenteraad een half miljoen euro beschikbaar stelde. Drechterland spreekt van een bijzondere vorm van burgerparticipatie – of zelfs overheidsparticipatie. Voor projectwethouder Dirk te Grotenhuis (CDA) was het een feest. ‘Dit is waar lokale democratie om draait.’

De bewoners sloten in totaal 48 allianties om bepaalde dingen in hun dorp te realiseren. Het draait allemaal om de vraag, hoe ervoor te zorgen dat het nu en over tien jaar prettig wonen is in een van de Drechterlandse dorpen. Voor de ene kern betekent dat een regelmatig terugkerend dorpsdiner, terwijl andere kernen graag een multifunctionele accommodatie, een fietspad of een natuurspeeltuin willen. Omdat in het collegeprogramma is afgesproken dat kernenbeleid en burgerparticipatie hoog in het vaandel staan, kon het bijna niet anders dan dat de inwoners zelf aan de slag gingen. Een gouden greep, zo blijkt, en misschien wel de opmaat naar een moderne vorm van lokale democratie.

Waren de dorpen niet vitaal genoeg?
‘Het ontbrak niet aan vitaliteit, maar de gemeente functioneerde te veel vanuit de oude werkwijze: de plannen werden in het gemeentehuis gemaakt. Om het kernenbeleid en burgerparticipatie bij elkaar te brengen, besloten de raad en het college een stap terug te doen en eerst eens naar de inwoners te luisteren. Een extern bureau zorgde voor de begeleiding van de gesprekken tussen de dorpsbewoners. Als gemeente wilden we geen partij in die gesprekken zijn.’

Bestuurders horen toch zelf met de spreekwoordelijke poten in de klei te staan?
‘Op het niveau van deze plattelandsgemeente zijn raad en college aardig geworteld in de gemeenschap. Wij vonden het een goed idee de dorpsbewoners eens zelf met elkaar in gesprek te laten gaan. In alle dorpskernen organiseerden we gesprekken met gespreksleiders uit de kernen, betrokken en zichtbare mensen met lokale kennis. Zij gingen met hun mede-inwoners in gesprek over verschillende thema’s, zoals wonen en leefbaarheid. De dorpsavonden werden ingeleid door de externe projectleider waarna de dorpsteams, gevormd door de lokale gespreksleiders, aan stamtafels de gesprekken voerden, met ambtelijke ondersteuning. De aanwezige wethouders en raadsleden mochten alleen maar luisteren.’

 Het gaat om een nieuwe legitimatie voor de lokale democratie

Het college bezocht alle dorpskernen. Wat leverde dat op?
‘Als projectwethouder ging ik samen met mijn collega van ruimtelijke ordening George Besseling op pad, op uitnodiging van de dorpsbewoners. We hebben daar heel veel opgehaald. De gespreksleiders kwamen in het gemeentehuis vertellen wat de hoofditems waren. Zij maakten samen met het externe bureau de dorpsverslagen, dus de beïnvloeding door de gemeente was minimaal.
‘Duidelijk werd dat bijvoorbeeld Venhuizen het dorpshuis een facelift wil geven en het woonzorgcentrum meer bij het dorp wil betrekken. In Westwoud willen de bewoners een multifunctionele accommodatie en een wandelpad langs het spoor. Alle ideeën zijn teruggebracht tot de echt belangrijke speerpunten voor de dorpen. Tijdens vervolgsessies is daarmee een verdiepingsslag gemaakt. In totaal zijn ambtenaren, bestuurders en betrokken inwoners 55 avonden op pad geweest, dus we hebben wel wat van ze gevraagd. Dat leverde in de zes dorpen uiteindelijk 48 allianties op, zoals het driemaandelijkse diner voor de bewoners van Schellinkhout.’

Wat houden die allianties in?
‘Het zijn afspraken die de dorpsbewoners met de gemeente maken om de dorpsplannen die bijdragen aan de vitaliteit, op eigen kracht uit te voeren. De zes dorpen presenteerden hun plannen aan de gemeenteraad, waarbij de inwoners aan de raadstafel zaten en de raadsleden en college op de tribune. Dat was symbolisch voor de de ruimte die de gemeente geeft aan burgerparticipatie. De gemeenteraad stelde een half miljoen euro beschikbaar voor de uitwerking van de allianties. Vanwege de grote verschillen tussen de allianties worstelden we wel met het budgetvoorstel. De budgetten voor een dorpsdiner of nieuw dorpscentrum lopen sterk uiteen, evenals de snelheid waarmee plannen kunnen worden gerealiseerd. Daarom kozen we ervoor onderscheid te maken tussen het benodigd voorbereidingskrediet en het benodigd uitvoeringskrediet, en de allianties op thema in te delen in plaats van per dorp.’

Wat ons niet lukt, proberen zij los te trekken

Zonder er een wedstrijd van te maken, wat vindt u een goed initiatief?
‘Het realiseren van een fietspad van Schellinkhout naar Wijdenes en Venhuizen, daar praat de gemeente al jaren over en het lukt ons gewoon niet. Nu is er een particulier initiatief vanuit die alliantie en daar is men haast zo ver om met de eigenaren van de grond in gesprek te gaan. Wat ons niet lukt, proberen zij los te trekken.
‘Ook geweldig is het initiatief om een natuurspeeltuin in Schellinkhout in te richten. De gemeente stopt er 50.000 euro in en de bewoners halen de rest van het geld op. Het dorp is al met deskundigen aan de gang om die speeltuin aangelegd te krijgen, dat doen ze echt zelf.’

Hoe houdt u die betrokkenheid vast?
‘Daar denken we als college sterk over na. Onlangs is een bijzondere thema-avond met de raad gehouden over hoe we met elkaar willen besturen. Doen we dat zoals gebruikelijk, waarbij het college de raad voorstellen doet en de raad gebruikmaakt van zijn budgetrecht en kaderstellende recht? Of kunnen we er met elkaar meer van maken door de raad in positie te brengen met betrokken inwoners? Die moeten het gevoel hebben dat ze hun kennis en kunde kunnen delen met de raad en het college. Daar worstelen we mee. Het gaat om een nieuwe legitimatie voor de lokale democratie, in die zoektocht gaan wij in ieder geval door met het project Vitale dorpen. Daarmee houden we het enthousiasme en de betrokkenheid vast.’

Is dat voldoende zolang het antwoord op de vraag naar nieuwe legitimatie er nog niet is?
‘We hebben een methodiek bedacht om de aandacht van de inwoners vast te houden. Per alliantie is een vaste ambtenaar gekoppeld, die vraagt continu hoe het ervoor staat en of er hulp nodig is. Daarnaast is er elk halfjaar een terugkombijeenkomst per dorp waar alle allianties delen waarmee ze bezig zijn. In Westwoud bijvoorbeeld kan het nog wel drie jaar duren voordat de eerste paal van een multifunctionele accommodatie de grond ingaat. De betrokkenheid van de dorpsbewoners, die inmiddels ook met schoolbesturen en een stedenbouwkundige om de tafel zitten, is zo groot dat ik er 100 procent van overtuigd ben dat het dorp dit voor elkaar krijgt.’

U draait burgerparticipatie eigenlijk om naar overheidsparticipatie. Vormt die participatieve democratie het antwoord?
‘Nog nergens heeft het lokale bestuur het perfecte idee uitgevonden. Dat onze inwoners zich zeer serieus genomen voelen, is wel duidelijk. De basis van participatie is dat de inwoner werkelijk wat te vertellen heeft, en dat er wat met zijn inbreng wordt gedaan. De kunst is verschillende vormen van participatie te hanteren. Rond Vitale dorpen hebben we duizend mensen mogen ontvangen. Alle inwoners waren uitgenodigd. Als we straks nieuwe dorpsvoorlopers nodig hebben, kan het zijn dat we die niet uit het bestaande netwerk naar voren halen, maar bijvoorbeeld via een loting. Er zijn allerlei mogelijkheden om inwoners die nu nog aan de zijlijn staan, te betrekken. Laat zien dat het voor inwoners een toegevoegde waarde heeft als ze zich met het openbaar bestuur bemoeien.‘Uit een enquête blijkt dat inwoners zich serieus genomen voelen en dat ze ervaren dat de afstand tot het bestuur afneemt. Dat geldt ook voor onze ambtenaren ten opzichte van inwoners. We zetten inwoners aan het denken, en buiten het gemeentehuis zit waarschijnlijk meer kennis dan hierbinnen bij elkaar opgeteld. De ambtenaren merken dat deze manier van werken zowel het beleid als het draagvlak versterkt. De partijen weten elkaar beter te vinden.’

Neem wat risico om de burger nadrukkelijk centraal te stellen

Wat betekent het voor de raad om een deel van zijn rol aan de inwoners ‘te geven’?
‘Raadsleden wennen eraan maatschappelijke vraagstukken samen met inwoners op te lossen, alleen worstelen ze wel met de vraag wat hun positie daarin wordt. Hoe gaan ze om met hun kaderstellende rol? Moet de raad bijvoorbeeld op een aantal thema’s op voorhand in stelling worden gebracht, of laten we een aantal thema’s juist helemaal vrij? We kunnen verschillende kanten opgaan, maar de raad staat er in ieder geval voor open om meer ruimte te geven aan participatie. Er ontstaat een dynamiek want ook de burgemeester en griffier zijn enthousiast. De komende maanden werken we onze visie uit op de vraag, hoe we hier willen omgaan met participatie en nieuwe vormen van besturen.’

En is het college al aan gewend aan de nieuwe werkelijkheid?
‘Collega-wethouder Besseling en ik hebben met veel plezier aan Vitale dorpen gewerkt. Hiervoor zit je in het openbaar bestuur, dit project is een feest voor de lokale democratie. Bij de uitwerking van de allianties is het hele college op hoofdlijnen betrokken. We moeten niet te diep op allianties ingaan, het gaat om de balans tussen controle houden en vrijheid geven. Leg niet alles vast in regeltjes, dan is het hele effect weg. Neem wat risico om de burger nadrukkelijk centraal te stellen. Het college is trots dat dit project gelukt is, maar vooral de inwoners moeten trots zijn dat ze dit met elkaar kunnen, ze hebben er veel tijd en energie in gestopt. In Waarstaatjegemeente.nl van de VNG scoorden wij in 2015 op “vertrouwen in het bestuur” 28 procent, in 2017 was dat gestegen naar 38 procent. Uit de enquête blijkt dat 48 procent van de inwoners vindt dat Drechterland naar hun mening luistert, dit was 28 procent. Dat danken we aan Vitale dorpen.’

Geplaatst in Publiek | Reacties uitgeschakeld voor Vitale dorpen van Drechterland: ‘Een feest voor de lokale democratie’

Symposium ‘The Dutch Way’

Op 19 oktober jl. vond in het sfeervolle kasteel de Keverberg in Kessel het symposium The Dutch Way plaats in combinatie met de Field Trip van het Europees Plattelands Parlement (ERP). Initiatiefnemer van het symposium was de Commissie Internationaal, een samenwerkingsverband van de LVKK en HAN, Centre of Expertise  Krachtige Kernen, vanuit hun idee om burgers over de grenzen heen met elkaar in contact te brengen en good practices breder bekend te maken.

Burgemeester Wilma Delissen van Peel en Maas heette de aanwezigen welkom. In de ochtend namen de bezoekers deel aan een aan keuze van inspiratiesessies en workshops. Twee vragen stonden daarbij centraal: Hoe kun je grensoverschrijdende samenwerking versterken? En wat is de rol van de overheid bij burgerinitiatieven? Jan Bart Wilschut leidde de deelnemers op deskundige wijze door het ochtenddeel heen. Hij diepte samen met de inleiders van de workshops en de zaal de centrale vragen verder uit, onderzocht wat de gemeenschappelijke deler is en wat we van elkaar kunnen leren. Tijdens de voortreffelijke lunch, waarin voldoende ruimte was voor het leggen van contacten, sloten deelnemers van het ERP aan. In het middagdeel begeleid door Ben van Essen maakten de deelnemers kennis met het begrip zelfsturing. Het kasteel staat voor Kessel symbool voor het betekenis geven aan zelfsturing, door het zelf vorm en inhoud geven aan de toekomst. De dag werd afgesloten met het gezamenlijk formuleren van een statement voor de Venhorst-declaration. Het was een inspirerende dag waarbij diverse contacten gelegd zijn voor nadere kennismaking en voor een vervolg. We danken alle aanwezigen voor hun belangstelling en actieve deelname. 

Bekijk hier voor een mooie sfeerimpressie van deze dag. Onder ‘presentaties’ vindt u de sheets die gebruikt zijn bij de workshops en de middagpresentaties.

Geplaatst in Publiek | Reacties uitgeschakeld voor Symposium ‘The Dutch Way’

Het nieuwe regeerakkoord, wat betekent het voor ons?

Via ons netwerk kregen we vandaag al de eerste reacties op het nieuwe regeerakkoord. Omdat er ook voor vrijwilligersorganisaties veranderingen aan komen hebben we besloten al wat informatie online te plaatsen.

In het nieuwe regeerakkoord staat nadrukkelijk vermeld (in de inleiding èn onder bestuur) dat er ruimte is voor initiatieven van bewoners en verenigingen. De right-to-challenge wordt met name genoemd! Onder deze kop staat ook de aparte situatie in krimpgebieden waar ‘ruimte voor experimenten met bijv clustering van voorzieningen’ is.

Hieronder staan de eerste bevindingen op het regeerakkoord:

 1. Vrijwilligers die werken met mensen in een afhankelijkheidsrelatie krijgen gratis VOG.
 2. Onbelaste vrijwilligersvergoeding gaat omhoog met 200 euro
 3. Vrijwilligers in schuldhulpverlening nemen ook een belangrijke plek in.
 4. Politie en brandweer krijgen extra ondersteuning in het werken met vrijwilligers
 5. Met zorgaanbieders, zorgverleners, verzekeraars en toezichthouders zetten we met schrapsessies fors in op minder bureaucratie en minder regels. Met gemeenten organiseren we ook een schrapsessie met vrijwilligers en mantelzorgers.
 6. Vrijwilligerswerk door nieuwkomers staat er ook in.
 7. Bij waardig ouder worden staat vrijwilligerswerk benoemd in de begroting.
 8. Het kabinet biedt ruimte aan initiatieven van burgers en verenigingen in de samenleving. In overleg met gemeenten willen wij daarom via een Right to challenge-regeling burgers en lokale verenigingen de mogelijkheid geven om een alternatief voorstel in te dienen voor de uitvoering van collectieve voorzieningen in hun directe omgeving. Daarbij gaat het om zaken als het onderhoud van een park, het beheer van sportvelden of andere maatschappelijke voorzieningen. Daarnaast gaan we samen met enkele gemeenten experimenteren met een recht op overname, waarbij lokale verenigingen of buurtbewoners het eerste recht krijgen om maatschappelijke voorzieningen over te nemen en de bijbehorende functie voort te zetten.

Regeerakkoord.2017.2021

Geplaatst in Publiek | Reacties uitgeschakeld voor Het nieuwe regeerakkoord, wat betekent het voor ons?

Nationaal Actieplan Open Overheid

Via de Landelijke Vereniging van Kleine Kernen is ons gevraagd om de aandacht te richten op een actieplan ‘Open Overheid’.

Met het actieplan Open Overheid zet Nederland zich in voor Open Overheid. In dit Actieplan staan de ambities van het kabinet en andere actiehouders beschreven. Het moet ertoe bijdragen dat overheidsorganisaties, maatschappelijke organisaties en burgers samen verder werken aan het verbeteren van een Open Overheid en daarmee aan een effectievere overheid, die burgers en maatschappelijke organisaties in een goede informatiepositie zet om gezamenlijk maatschappelijke vraagstukken aan te pakken.

Informatie over dit actieplan is te vinden op deze pagina.

Inmiddels is men ook van start gegaan met het consulteren van burgers. Dit gebeurt deels via een burgerpanel, maar ook via een online ideeënbus.  In deze ideeënbus vraagt men burgers naar hun ideeën en beleving rondom Open Overheid. Deze ideeën worden vervolgens meegenomen in de vorming van actiepunten in het nieuwe actieplan. De ideeënbus is via de volgende link te vinden: http://www.open-overheid.nl/ideeenbus-actieplan-inwoners/.

We vragen iedereen hier eens naar te kijken en waar mogelijk actief te participeren.

Geplaatst in Publiek | Reacties uitgeschakeld voor Nationaal Actieplan Open Overheid

Nieuwsbrief Netwerk Duurzame Dorpen februari 2017

Als bestuur wijzen we je graag op deze nieuwsbrief van Netwerk Duurzame Dorpen met informatie over nieuwe leden, activiteiten en andere interessante weetjes.

Netwerk Duurzame Dorpen februari 2017

Geplaatst in Publiek | Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief Netwerk Duurzame Dorpen februari 2017

“DE EXPERTS WONEN IN DE DORPEN”

Gastvrije en informatieve bijeenkomst tussen bestuurders LVKK,  actieve inwoners Giessenburg, wethouder Giessenlanden en vertegenwoordigers Ministerie BZK, afdeling Democratie en Burgerschap 

Het begint zoals René Baghus (BZK) bij de opening van de middag zei, een mooie traditie te worden: de ontvangst van de vertegenwoordigers van de afdeling Democratie en Burgerschap delegatie uit Den Haag door bestuursleden van de LVKK én actieve inwoners uit een dorp of kern. Was het vorig jaar Eethen (NB) waar de ontmoeting plaatsvond, dit keer zetten de medewerkers van Dorpskamer Giessenburg (ZH) de deuren wijd open. vanuit het bestuur van de Dorpskamer waren dit Margot Timmerman, Marja Blom en Melanie Ackermans; met daarnaast Ben Vonk (Dorpsraad) en Ben Klieverik (Omnisportvereniging); vanuit de gemeente Giessenlanden sloot wethouder Elisabeth van Leeuwen aan en vanuit de Zuid-Hollandse Vereniging van Kleine Kernen was voorzitter Ries Jansen aanwezig.

Elisabeth van Leeuwen geeft in een kort exposé weer hoe de rol vanuit de overheid steeds meer faciliterend wordt en hoe er steeds meer in nauw contact tussen gemeenten en dorpen en inwoners gewerkt wordt. Juist het proces waar Giessenlanden zich in bevindt – het samengaan met Molenwaard – waarbij een gemeente zal ontstaan met 20 dorpen, vraagt in de optiek van de wethouder om kerngericht werken. “Je hoort het zo vaak om je heen: De overheid moet loslaten. En natuurlijk, dat moet ook gebeuren. Maar soms moet je elkaar juist vasthouden.” Zij schets hoe Noordeloos is begonnen met een pilot om te gaan werken met een dorpsraad. Dit wilde de gemeente ook in overige dorpen stimuleren. Gedacht werd aan een periode van vier jaar om dit te realiseren. Het ging veel en veel sneller. “Die nieuwe rol die van ons als bestuur gevraagd wordt, vraagt om korte lijnen, nauwe contacten.” Dat betekende dat medewerkers ook anders moesten gaan werken en een opleiding gevolgd hebben. Er is een onafhankelijke dorpsverbinder en binnen de gemeente zijn 2 contactambtenaren die zaken kunnen terugkoppelen. Alhoewel de dorpen over een rijk verenigingsleven beschikten, zijn de dorpsorganisaties relatief nieuw. “Wij vinden het belangrijk dat deze niet gekozen worden, geen politieke binding hebben en geen bestuurslaag vormen.” Tinie te Dorsthorst (vicevoorzitter LVKK) die deze dag voorzitter Leidy van der Aalst (wegens ziekte afwezig), vervangt: “De experts wonen in de dorpen. Het is prachtig dat je dit kunt faciliteren.”

Ben Vonk (Dorpsraad) vertelt hoe voor Giessenburg met een kleine 5.000 inwoners, de noodzaak van een dorpsorganisatie gevoeld werd toen de bibliotheek verdween; er steeds meer sprake was van een terugtredende overheid en zowel dorp als gemeente blij waren met een organisatie die de specifieke belangen van het dorp ging behartigen zonder een politieke club te zijn. Een van de eerste projecten die de Dorpsraad oppakte was de Dorpskamer, gerund door vrijwilligers. Hier konden ook weer boeken geleend worden. Veel aandacht is er voor faciliteiten voor de jeugd zoals een sportkooi, een gedraineerd trapveldje.

Een eerder gestrand plan voor een sportpark kon mede door de Dorpsraad worden vlot getrokken, zodat er de komende jaren gewerkt wordt aan een Sporthal, een nieuwe voetbalkantine en veel meer faciliteiten komen. Het Sportpark omhelst een project
van 8 miljoen euro, waarbij het naast sportfaciliteiten ook gaat om veilige fietspaden en verlichting. Evenals in veel andere dorpen en kernen is ook hier hard getrokken aan de realisatie van een glasvezelnetwerk. Diverse leden van de Dorpsraad hebben meegewerkt aan de woonvisie voor Giessenburg. Een aandachtspunt daarbij is het tekort aan aantrekkelijke, betaalbare woonruimte voor jongeren. Margot Timmerman (Dorpskamer) vertelt over de aanloop naar de Dorpskamer, een plek waar maatschappelijk activiteiten plaatsvinden en waar ook een deel van de boeken en dvd’s uit de oude bibliotheek geleend kunnen worden (zonder registratie). Eind 2015 kon de Dorpskamer, dankzij inspanningen van veel vrijwilligers en het bedrijfsleven, als gezellige, zelfstandige ruimte van gebouwencomplex De Til, opengaan. Er is een breed spectrum aan activiteiten zoals taallessen voor statushouders, een haak- en breicafé en een repaircafé. De Dorpskamer heeft een mantelzorgtrefpunt met info-avonden over de Wmo en thuiszorg, biedt schaakles voor basisschoolleerlingen en heeft een vanuit jongeren geïnitieerd café, speciaal voor autistische kinderen in de leeftijd van 15 – 18 jaar en een speelkamer voor kinderen, bijvoorbeeld met het syndroom van Down. Ook zijn er veel jaarlijkse activiteiten. Vermelding verdient de uitreiking van de Gouden Prikstok!
Al deze activiteiten kunnen gedaan worden dankzij vrijwilligers. Vraag daarbij is: hoe lang nog? De ideeën voor nieuwe activiteiten bij het bestuur zijn talrijk, maar de realiteit is dat de spoeling van vrijwilligers dunner wordt. Mensen hebben het druk, de overheid vraagt van ons steeds meer inzet als het gaat om mantelzorg, zelfredzaamheid. En met een dorp dat een rijk verenigingsleven heeft dat ook veel vrijwillige inzet vraagt, is het lastig om de activiteiten van de Dorpskamer op het huidige niveau te houden. De Open Eettafel moest om die reden al stilgelegd worden.

Tinie te Dorsthorst beaamt hoe jammer dit is en hoe waardevol het werk van vrijwilligers is: “Elke euro die je uitgeeft aan een vrijwilliger, betaalt zich 14 keer uit.”
Ries Jansen (Zuid-Hollandse Vereniging van Kleine Kernen) vertelt hoe in Zuid-Holland recent de Dorpskrachtprijs uitgereikt kon worden aan Goudswaard voor de herstart van dorpsvereniging ‘De Coorndijk’. Hier heeft de provinciale vereniging nog wel wat werk te verrichten, want “in Zuid-Holland is het vooral de Randstad die telt, het platteland is niet erg bekend”. De organisatiegraad van dorpen probeert de vereniging te verhogen door het geven van good practises en het organiseren van bijeenkomsten samen met de provincie en de VNG. “Wij hopen dat de houding zoals we die ervaren bij ‘De Coorndijk’ ook overgenomen wordt door kleine kernen in meer verstedelijkte gebieden en dat mensen ook hier trots zijn op hun eigen leefgebied.

Na de excursie door het dorp geeft Koos Mirck (LVKK) een toelichting op de uitvoering van het activiteitenplan 2017 (zie bijlage). Een van de moeilijk bereikbare groepen zijn jongeren. Eric Stokkink (BZK) geeft aan dat ook hier best practises inspirerend kunnen zijn. “Deel succesvolle projecten, maak een top 3 van voorbeelden die jongeren aanspreken omdat ze aansluiten bij hun wereld, bijvoorbeeld omdat ze uitgaan van gaming.
In het gesprek naar aanleiding van de middag en presentatie van Koos Mirck geeft René Bagchus
voor het toekomstige beleid een aantal aandachtspunten mee:

 • Zorg ervoor dat dat wat is ontwikkeld ook elders / landelijk uitgevent wordt.
 • Leg focus, prioriteer, beperk je tot enkele thema’s. Wat is nu écht belangrijk?
 • Bedenk wanneer iets (kwalitatief) geslaagd is (denk hierbij aan vliegwielwerking, uitrollen en zichtbaarheid).
 • Belangrijk is, blijft en wordt steeds sterker: de democratische vernieuwing. “De van -> naar beweging”. Dit raakt alle beleidsthema’s. Activiteiten gaan ergens over. De wijze waarop ze ontstaan, samen gedeeld worden, gezamenlijk verder gebracht worden, doet ertoe. Stimuleer de participatieve kant.

Verslag van de bijeenkomst op 31 augustus in de Dorpskamer Giessenburg.
Aanwezig waren:

Ministerie van BZK:

 • René Bagchus, directeur Democratie en Burgerschap.
 • Eric Stokkink, hoofd afdeling Democratie.
 • Koos Steenbergen, beleidsmedewerker Democratie en Burgerschap.

LVKK:

 • Geert Hoogeboom, secretaris.
 • Jan Boer, penningmeester.
 • Tinie te Dorsthorst, vicevoorzitter.
 • Ruud de Jong, DB-lid.
 • Koos Mirck, bestuurssecretaris, projectleider.
 • Petra Versluis; communicatiemedewerkster LVKK.

ZHVKK (Zuid Hollandse Vereniging van Kleine Kernen)

 • Ries Jansen, voorzitter.

Giessenburg

 • Margot Timmerman (Bestuur Dorpskamer; activiteiten).
 • Marja Blom (Bestuur Dorpskamer; bibliotheek).
 • Melanie Ackermans (Bestuur Dorpskamer; Sociaal Team Giessenlanden).
 • Ben Vonk (Dorpsraad).
 • Ben Klieverik (Omnisportvereniging) .

Gemeente Giessenlanden

 • Elisabeth van Leeuwen, wethouder.
Geplaatst in Publiek | Reacties uitgeschakeld voor “DE EXPERTS WONEN IN DE DORPEN”

Jurering Dorpskrachtprijs 2017

Op woensdag 21 juni 2017 is in Ooltgensplaat de Dorpskrachtprijs Zuid-Holland 2017 toegekend en uitgereikt. Dat gebeurde in aansluiting op de jaarvergadering van de Zuid-Hollandse Vereniging van Kleine Kernen (ZHVKK)die werd gehouden in het multifunctioneel centrum.

Er waren dit jaar drie inzendingen die mondeling en met een PowerPointpresentatie

werden toegelicht. Achtereenvolgens waren dat:

 1. De herstart van dorpsvereniging “De Coorndijk” in Goudswaard;

Boeiend werd enerzijds in beeld gebracht hoe een vereniging een crisis kan overwinnen, veroorzaakt door het handelen van één bestuurslid en het ontbreken van middelen om dat bij te sturen. Vervolgens kwam aan de orde welk een invloedrijke positie een groep actieve en goed samenwerkende leden in de lokale en regionale samenleving kan opbouwen. Daarbij werd speciaal ingezoomd op het project tot (her-)inrichting van de Leenheerenpolder in Goudswaard, waarbij de dorpsvereniging een groot deel van de bevolking weet te betrekken. Tijdens de presentatie werd ook  verteld over andere projecten waar de vereniging bij betrokken is geweest, zoals bij de invulling van groen en ruimte bij een woningbouwproject, de uniformering van de openbare verlichting en de gebiedsagenda van de Hoekse Waard.

 1. De realisatie van dorpshuis De Zwanenburcht in Zwammerdam.

De jarenlang leegstaande basisschool is door inwoners van Zwammerdam –in samenwerking met de gemeente Alphen aan den Rijn – omgebouwd tot een multifunctioneel gebouw voor het hele dorp. De bestaande verenigingen in het dorp hadden allemaal te maken met onvoldoende accommodaties. Voor het beheer is een stichting opgericht, die niet alleen maakt dat de verenigingen beter kunnen functioneren, maar die ook nieuwe activiteiten mogelijk maakt. Tijdens de presentatie worden voorbeelden gegeven van de verschillende gebruikers van de accommodatie en welke activiteiten worden ontplooid.

 1. De realisatie van het speelpark Hoge Boezem in Nieuw-Lekkerland.

Vrij centraal in het dorp Nieuw-Lekkerland lag een speelpark dat ‘vergeten’ werd en daardoor eerder een plek werd om te mijden dan om te gebruiken. De Stichting Bevordering Leefbaarheid heeft bewoners, gemeente, de aanwezige Brede School en andere instanties bij elkaar gebracht om gezamenlijk een park te ontwikkelen, in te richten en te beheren, waar alle bevolkingsgroepen, van kinderen tot bejaarden graag naar toe gaan en zich thuis voelen.

De jury heeft vastgesteld dat het om drie zeer waardevolle projecten gaat, die op grond van de gebruikte waarderingsmethodiek uitkomen op een cijfer, waarvoor je je vroeger niet hoefde te schamen als het op je rapport stond. De projecten waren in die zin moeilijk vergelijkbaar omdat ze andersoortig waren. Gaat het in het ene geval om het functioneren van een vereniging binnen het totaal van de lokale samenleving, gaat het in het andere geval om het opzetten en functioneren van één herkenbaar object binnen die samenleving. Samen onderscheiden die projecten zich door hun structurele oogmerk weer van het derde voorstel, dat zich heel specifiek richt op het creëren van een specifieke voorziening, dat aan de andere kant natuurlijk ook een blijvend karakter wil krijgen.

Lastig dus, om te vergelijken, terwijl dat toch moest gebeuren om tot een eindresultaat te komen.

De projecten ontlopen elkaar niet als het gaat om het erbij betrekken van andere partijen.  De verschillen waren minimaal als het gaat om de vraag of ze bijdragen aan de leefbaarheid dan wel of ze bindend werken voor de dorpsbewoners onderling. In Nieuw-Lekkerland sprong de projectmatige aanpak en de haalbaarheid er positief uit. Daarentegen werd de leefbaarheidswinst en de onderlinge binding van Goudswaard weer net iets hoger gewaardeerd. Dat laatste gold ook voor Zwammerdam, maar daar werden de factoren innovatie en inspiratie weer iets lager ingeschat.

Na weging van alle waardering kwam er – met zeer minimale onderlinge verschillen – uiteindelijk een rangorde te voorschijn.

1e prijs . Goudswaard:                                  € 600

2e prijs. Nieuw-Lekkerland:                        € 300

3e prijs: Zwammerdam                                 € 150.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De prijzen werden staande de vergadering uitgereikt door de jury. Alle deelnemers toonden zich daarmee content.

 

De volgende morgen was op de website http://www.coorndijk.nl/news/ te lezen:

Informatie over de jury en over de beoordeling

De jury bestond net als in 2016 uit Marianne Verhoev en Gert Jan Jansen. Zij zijn allebei lid van de zgn. klankbordgroep / vraagbaak van de ZHVKK en hebben hun sporen verdiend in het openbaar bestuur. Marianne als raadsgriffier in Lisse en Krimpen aan den IJssel; Gert Jan als secretaris van de Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten. Zij wonen – maar dat is toeval – allebei in de stad Gouda.

Het derde jurylid, Greet de Kooning-Hommes uit Goedereede, moest op het laatste moment om gezondheidsredenen afzeggen.

De jury vond het jammer dat zij –anders dan vorig jaar –  niet tevoren beschikte over een beschrijving van alle ingediende projecten. Dat maakte dat de beoordeling bepaald moest worden in een (vanwege het late uur) zo kort mogelijk beraad in aansluiting op de presentaties. Daarbij is vanzelfsprekend toepassing gegeven aan de door de ZHVKK geformuleerde criteria en de bijbehorende wegingsfactoren. Dat is gelukt, maar de jury had graag meer bagage gehad, die op bepaalde aspecten door het stellen van aanvullende vragen meer helderheid had kunnen geven.

Geplaatst in Publiek | Reacties uitgeschakeld voor Jurering Dorpskrachtprijs 2017

Landelijke Dorpsvernieuwingsprijs 2017

Met de Dorpsvernieuwingsprijs ondersteunt de LVKK een dorp waarvan de bewoners actief werken aan het realiseren van eigen voorzieningen. Voorzieningen die belangrijk zijn voor de leefbaarheid van het dorp omdat ze bijdragen aan duurzaamheid, getuigen van visie op langere termijn, innovatief zijn, of bijdragen aan een groter netwerk met bovendorpse belangen. Bijgevoegd overzicht met criteria biedt duidelijkheid. Aan de Dorpsvernieuwingsprijs is een geldbedrag verbonden van €2500 voor de winnaar en €1000 en €500 voor de dorpen die op de tweede en derde plaats eindigen.

Wil u uw dorp aanmelden? Download dan op de website van de LVKK het aanmeldformulier. Aanmeldingen moeten uiterlijk 7 maart 19.00 uur binnen zijn en verlopen via uw eigen provinciale vereniging.

Wordt uw dorp winnaar? Dan brengt dat naast het geldbedrag waarmee een initiatief verder ondersteund kan worden, publiciteit, inspireert u andere dorpen en neemt u deel aan de Europese Dorpsvernieuwingsprijs!

Hieronder een paar belangrijke documenten:

Opzet en informatie

Criteria

Aanmeldingsformulier

Geplaatst in Publiek | Reacties uitgeschakeld voor Landelijke Dorpsvernieuwingsprijs 2017